AMPUMA-ASELAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN KIRISTYS POLIISILAIN MUUTOSESITYKSEN KAUTTA

Eri intressipiirit saivat 30.6.2016 lausuntokierrokselle lähetetyn; Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta, Luonnos 29.6.2016. Em. esitys oli lausunto-kierroksella 51 sivun pituinen. Lausunnon antoi myös NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry.

Poliisilain alla oleva muutosesitys lisättiin hallituksen esitykseen vasta lausuntokierroksen jälkeen Ampuma-aselaki HE 19012017; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §.n muuttamisesta. Oheinen esitys on pituudeltaan 98 sivua ja sisältää merkittävän tiukennuksen hallituksen esitykseen poliisilain muutosesityksen kautta;

Poliisilain muutosesitys

Poliisilain 2 luku, Yleiset toimivaltuudet 6 §. Sisäänpääsy ja etsintä vaara- ja vahinkotilanteissa. Pykälän 1 momenttia esitetään muutettavaksi niin, että momenttiin lisättäisiin uusi 4 kohta koskien sitä, että poliisimiehellä on oikeus päästä kotirauhan tai julkisrauhan suojaamaan tilaan tai muuhun paikkaan, johon ei ole yleistä pääsyä, taikka kulkuneuvoon ja suorittaa siellä tarvittaessa etsintä, jos on perusteltua syytä olettaa, että ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia käytetään väärin taikka niitä koskevan luvan peruuttaminen on pantu vireille.  

Olennainen, kansalaisten perusoikeuksia koskeva, perustuslaissa säädetty kotirauhan piirin suoja olisi em. muutosesityksen mukaan oikeutettua murtaa poliisin toimesta ”jos on perusteltua syytä olettaa”. Kyseessä olisi siis perustuslain oikeuksien loukkaamisen mahdollisuus perustuen oletukseen, verrattuna esimerkiksi pakkokeinolaissa säädettyyn menettelyyn koskien kotietsinnän edellytyksiä, jolloin kyseessä tulee aina olla rikosepäily.

Em. esityksen poliisilain pykälä tuo esille mm. seuraavat avoimet kysymykset;

-mikä taho ja millä kriteereillä olisi oikeutettu tekemään ko. oletuksen?

-mikä taho kontrolloisi poliisin toimien lainmukaisuutta?

-mikä taho olisi vastuutaho poliisin toimista?

Suomessa ei edelleenkään ole katsottu olevan tarvetta Valtiosääntö-/Perustuslakituomioistuimelle ja samanaikaisesti Suomessa säädösten perustuslainmukaisuuden valvonta ja lainvalmistelun ennakkoarviointi ovat muodostuneet valitettavan ongelmallisiksi ja poliittisen paineen sanelemiksi.

NRA ry

Minna Helin

pääsihteeri