POLIITTISTA LAINVALMISTELUA, OSA II

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on toiminut virallisena lausunnonantajana koko toimintansa ajan.

HE 266/2016 vp ollessa käsittelyssä Eduskunnassa siihen lisättiin vasta lausuntokierroksen jälkeen kotietsintää koskeva poliisilain pykälä. Koska kyseessä on erittäin vakava asia kansalaisten perusoikeuksien sekä oikeusturvan kannalta, laati lausunnonantaja NRA ry asiassa uuden lausunnon huomioiden lausumassaan lausuntokierroksen jälkeen lisätyn poliisilain muutosesityksen. NRA ry toimitti lausunnon edelleen Eduskuntaan.

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (PS) kiitti NRA ry:n lausunnosta ja ilmoitti, että tarkoitus oli pyytää NRA ry:ltä lausunto, mutta sitä ei ehditty ennen kuin NRA ry ehti jo toimia asiassa. Seuraavana päivänä eduskunnan lainsäädäntöneuvos Ossi Lantto ilmoitti, ettei NRA ry:n oma-aloitteista lausuntoa tulla liittämään valtiopäiväasiakirjoihin, koska NRA ry:ltä ei pyydetty lausuntoa, vaan lausunto ehti tulla ilman pyyntöä.  Eli asiassa ei mitä ilmeisimmin ollut tarkoitustakaan pyytää NRA ry:n lausuntoa, koska lausunnot pyydettiin jo aiemmin muilta lausunnonantajatahoilta.

On erittäin arveluttavaa lisätä hallituksen esitykseen vasta lausuntokierroksen jälkeen merkittävä, perustuslain vastainen kohta koskien kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien loukkausmahdollisuutta pohjautuen pelkkään poliisin oletukseen. Arveluttavaa on myös karsia kansalaisoikeusjärjestö NRA ry lausunnonantajatahoista kesken asian käsittelyn Eduskunnassa varsinkin kun sama taho on jo aiemmin antanut lausunnon asiassa.

Lakiehdotukset tulee aina laatia siten, että säädöshierarkian huipulla oleva perustuslaki otetaan huomioon lainvalmistelussa ja että lakiehdotukset laaditaan perustuslain mukaisiksi. Lisäksi sääntelyn tulee täyttää kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ja EU:n perusoikeuksista johtuvat vaatimukset. Lainvalmistelun kaikissa vaiheissa olennainen ja kiinteä osa valmistelua on perustuslain huomioon ottaminen kuten myös EU:n ihmisoikeussopimuksesta ja Suomea sitovista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvat vaatimukset.

HE 266/2016 vp ei ota huomioon Suomen perustuslakia eikä esitystä ole laadittu perustuslain mukaiseksi. Esitys on ristiriidassa mm. seuraavien Suomen perustuslain 2 luvun Perusoikeuksien kanssa;

6 § Yhdenvertaisuus

7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen

8 § Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

10 § Yksityiselämän suoja

15 § Omaisuuden suoja

21 § Oikeusturva

22 § Perusoikeuksien turvaaminen

Luvallisesti hankitun ampuma-aseen olemassaolo ei voi eikä saa olla peruste perusoikeusloukkauksiin eikä peruste poliisin mielivallan kohteeksi joutumiseen tai diskriminointiin. Esitetty poliisilain kiristys ei kohdistuisi millään lailla niihin tahoihin, joilla on luvaton ase hallussaan. Paitsi jos taka-ajatuksena on, että poliisi voisi tämän jälkeen tehdä oletuksia mahdollisten ampuma-aseiden olemassaolosta kohdistuen mihin tahansa kotirauhan piiriin ja sen perusteella loukata kansalaisten perustuslaillisia perusoikeuksia.

NRA ry

Minna Helin

pääsihteeri