POLIITTISTA LAINVALMISTELUA, OSA III

Kokoomuksen kolme sisäministeriä Petteri Orpo, Paula Risikko ja Kai Mykkänen ovat masinoineet aktiivisesti massiivista aseistariisuntaa sekä aseluvanhaltijoiden ajojahtia. Petteri Orpo aloitti toimet vuonna 2015. Paula Risikko jatkoi Petteri Orpon viitoittamalla tiellä Sisäministeriön virkamiesten ”tehokkaassa ohjauksessa” hyväksyen aseluvanhaltijoita koskevat toimet kritiikittä. HE 266/2016 vp tultua käsittelyyn Eduskunnassa Sisäministeriön lausuntokierroksen jälkeen esitykseen oli lisätty kotietsintää koskeva poliisilain pykälä. Perustuslain vastainen kohta kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien loukkausmahdollisuudesta pohjautuen pelkkään poliisin oletukseen oli todella härskiä polittiikkaa, josta kaikkien aseluvanhaltijoiden edunvalvojien olisi tullut aloittaa vahva, yhtenäinen vastarinta asian tilan muuttamiseksi. HE 266/2016 esitys meni kuitenkin odotetusti läpi ja laki astui voimaan 1.12.2017. Poliittiset puolueet eli vallalla oleva poliittinen eliitti on hyväksynyt kritiikittä poliisivaltioperiaatteen tulla poliisin toimesta aseluvanhaltijan kotiin suorittamaan kotietsintää ilman rikosepäilyä.

Seuraavaksi kuvaan astui Kai Mykkänen, jonka johdolla valmisteltu EU:n ampuma-asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano noudattaa samaa poliittista, asevastaista agendaa. Jo esitysluonnoksen alkuteksteissä tuodaan esille, että ampuma-aselaissa säädettäisiin ampuma-aseluvan haltijoiden seurannasta ja aseluvan säännöllisestä tarkastelusta. Luonnoksen yleisperusteluissa todetaan, että asedirektiivin muutosten taustalla olivat viime vuosina ja erityisesti vuoden 2015 aikana Ranskassa ja muualla Keski-Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut ja komissio katsoi, että nämä tapahtumat olivat selvä osoitus järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin aiheuttamasta hyvin moniulotteisesta turvallisuusuhasta. Eli ensin EU on hyväksynyt ja jopa edesauttanut tietoisesti hyvin moniulotteiset turvallisuusuhat eli järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rantautumisen Eurooppaan ja sen jälkeen turvallisuusuhkia perusteena käyttäen ajetaan alas tavallisten, lainkuuliaisten kansalaisten perusoikeuksia käsitellen heitä kuin potentiaalisia rikollisia. Mitä EU:ssa aiotaan sensijaan tehdä varsinaisille turvallisuusuhkille eli järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille niiden eliminoimiseksi. Ja mikä ”aasinsilta” riittää perusteeksi, että lainkuuliaiset aseluvanhaltijat pyritään linkittämään terrori-iskuihin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen?

EU:n ampuma-asedirektiivin kansallista täytääntönpanoa koskevassa hallituksen esityksen luonnoksessa ennen sallitut ja luvallisesti hallussa olleet suuret lippaat muuttuisivat kielletyiksi. Aselupien osalta aseluvanhaltijan soveltuvuutta arvioidaan määräajoin ja tätä periaatetta käyttäen aseet saadaan kätevästi kerättyä pois aseluvanhaltijoilta. Aiemmin läpi ajettu poliisin oikeus suorittaa kotietsintä ilman rikosepäilyä oli pohjustus mm. tätä esille tullutta muutosta varten. Jokainen aseluvanhaltija, joka on joskus omistanut tai omistaa edelleen tietyn tyyppisen aseen ja/tai siihen kuuluvan lippaan/lippaita on vapaata riistaa. Poliisin oikeus suorittaa kotietsintä ilman rikosepäilyä on räätälöity lainkuuliaisiin kansalaisiin kohdistuvia ajojahteja varten, eikä hallituksen esityksessä puututa lainkaan keinoihin, joilla rikollisten hallussa olevia luvattomia ampuma-aseita saataisiin vähennettyä. Keinojen valikoimassa olisi helposti käytettävissä mm. rangaistusten koventamisperusteet tapauksissa, kun rikoksesta epäillyn ammatti- ja taparikollisen hallusta on löytynyt mikä tahansa toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuva väline.

Asedirektiivin muutoksella myös museot ja keräilijät sisällytettäisiin asedirektiivin soveltamisalaan ja toisin kuin aiemmin, myös heihin soveltuisivat samat säännökset kuin yksityisiin aseenomistajiin. Tämä johtaa siihen, etteivät museot tai keräilijät voi enää taloudellisten syiden vuoksi vastaanottaa ampuma-aseita, joten tällä muutoksella luvallisten ampuma-aseiden edelleen luovuttaminen estetään mm. erilaisille museoille. Kustannukset tulevat olemaan todella huomattavat, jos museoihin sovelletaan samoja säännöksiä kuin yksityisiin aseenomistajiin. Eli poliittiselle eliitille ei riitä aseistariisunta yksityishenkilöiltä, vaan tarkoitus on lopettaa myös mahdollisuudet asemuseoiden toimintaan sekä lopettaa asekeräily tekemällä toiminta mahdottomaksi niin kustannusten kuin byrokratian osalta. Naisen logiikalla tämä suunniteltu kuvio on nimenomaan otollinen sille, että uuden asesääntelyn myötä siirtyy suuri määrä ennen laillisesti omistettuja aseita ja lippaita laittomille markkinoille. Eli ainoat tahot jotka sääntelystä hyötyvät ovat rikolliset, jotka kiittävät lainsäätäjää. On todella luokatonta toimintaa, että asesääntelyä perustellaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin liittyvillä uhkakuvilla ja samanaikaisesti toimet nimenomaan tukevat rikollisia lainkuuliaisten aseluvanhaltijoiden kustannuksella.

Uuden Suomen uutinen Asepoikkeus kattaa sittenkin kaikki 900 000 reserviläistä – Sisäministeri vastaa hämmennykseen mukainen Kai Mykkäsen väite, että esitys sisältää reserviläisjärjestöjen kanssa ennakkoon sovitut asiat ja ne pitävät paikkansa on hämmästyttävä, kun samanaikaisesti Kai Mykkänen totesi, ettei voitu kirjoittaa lakiin, että vapautamme 900 000 reserviläistä asedirektiivin velvoitteista, koska se kaatuisi EU-tuomioistuimessa. Lakia luetaan niin kuin se on kirjoitettu, eikä Kai Mykkäsen sanomisilla tai sanomatta jättämisillä ole asiassa mitään merkitystä. EU:n ampuma-asedirektiivin täytäntöönpano yhdistettynä aiempiin ampuma-aselain muutoksiin ja poliisilain muutoksiin on politiikkojen ja virkamiesten masinoima määrätietoisesti etenevä hanke riisua Suomen kansalaiset aseista ja joka tätä ei ymmärrä on valitettavan sinisilmäinen. Tässä agendassa mukana olleet järjestöt ovat hyvässä yhteistyössä ”kaffetta juoden” hyväksyneet etenemissuunnan. Tässä vaiheessa voinee todeta, että oli onni onnettomuudessa, että NRA ry jätettiin osasta prosessia sivuun sekä poliitikkojen, että virkamiesten taholta tiukasti aseluvanhaltijoiden perusoikeuksia puolustavien, muusta massasta ”eriävien mielipiteiden” vuoksi. Meidän kannalta sivuun jättäminen tarkoittaa sitä, että kätemme eivät ole olleet kyynärpäitä myöten syvässä tavarassa, siis siinä itsessään.

Maaseudun tulevaisuuden artikkeli Tiesithän tästä metsästäjä? Metsästysaseesi osasta voi tulla pian laiton tuo esille asian laajuuden ja sen vaikutukset laajalti myös metsästäjiin. Nykyisessä käytännössä pitkiä lippaita on ollut mahdollista pitää hallussa ilman niihin oikeuttavaa erillistä aselupaa, mutta jatkossa pitkien lippaiden kohtelu muuttuu, kun niiden hallussapitoa säädellään aiempaa tarkemmin. Kai Mykkänen toteaa asiasta; ”Jos ei siihen erittäin vaaralliseen aseen osaan ole asianmukaista lupaa, sen hallussapito on laitonta”. Kyse ei ole siitä, hyväksyvätkö metsästäjien edunvalvojat tämän muutoksen, joka näennäisesti saattaa tuntua jopa merkityksettömän pieneltä asialta, vaan kyse on siitä, että myös metsästäjät joutuvat poliittisesti ohjatun poliisin ajojahdin kohteeksi aivan kuten muutkin aseluvanhaltijat. Enää ei aseluvanhaltijoiden edunvalvontatahoista kukaan voine todeta aiempien vuosien tyyliin, ettei uudistus koske meitä ja turvautua siihen, että asiat olisivat edelleen heidän osaltaan hallinnassa. Mikäli esitys tullaan hyväksymään ilman merkittäviä muutoksia tulee esitys olemaan kaikkia aseluvanhaltijoita, asekeräilijöitä, asemuseoita, reserviläisiä sekä metsästäjiä koskevana erittäin vahingollinen, joka tulee johtamaan lukuisiin oikeusprosesseihin ja vähitellen etenevään aseistariisuntaan.

Kansalainen median uutisen mukainen Perussuomalaisten kova kritiikki aselain muutosehdotuksiin on erittäin kannatettava ja hyvä asia, mutta valitettavasti liian marginaalista ilman muun puoluekentän tukea. Eri aseluvanhaltijoiden omat edunvalvojat ovat pääosin jo omien ja organisaatioidensa etujen tavoittelun vuoksi olleet valmiita uhraamaan aseluvanhaltijoiden kotirauhan piirin, omaisuudensuojan, yksityisyydensuojan sekä yhdenvertaisuuden lain edessä. Myös maanpuolustustahto on koetuksella, mikäli esitykseen ei saada todellisia ja merkittäviä muutoksia. Reserviläisten omaehtoinen harjoittelu on vastatuulessa, sillä ampumakoulutuksen jättäminen ainoastaan Maanpuolustuskoulutuksen tehtäväksi aiheuttaa Reserviläisliiton ja Resulin aktiiveille mahdottoman tilanteen. Kokoomus on puolueena ollut hallitusvastuuseen päästyään jo 90-luvulta lähtien ehkä kaikkein asevastaisin, jopa sdp:n ”vasemmalta” ohittaen. Aseluvanhaltijoiden kannalta on ollut todella valitettavaa, että juuri Kokoomuksella on ollut Sisäministeriö hallinnassaan useissa hallituskokoonpanoissa ajamassa tätä vahingollista kehitystä. Kokoomuksen aiempi agenda koti, uskonto ja isänmaa on ymmärrettävästi haluttu täydellisesti unohtaa koska kaikki periaatteet on jo myyty.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

LUONNOS 3.5.2018, Hallituksen esitys ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta

Uusi Suomi: https://www.uusisuomi.fi/comment/793253

Maaseudun Tulevaisuus: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.233933

Kansalainen: https://www.kansalainen.fi/perussuomalaisilta-kovaa-kritiikkia-aselain-muutosehdotuksiin/