PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VII

KATSE VUOTEEN 2006

NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry:n perustamispäätös tehtiin kahden henkilön keskustelun tuloksena Juhannuksena 2006, sillä Suomessa oli todellinen tarve riippumattoman aseoikeutta puolustavan järjestön perustamiselle. Varsinainen rekisteröimistä käsittelevä perustamiskokous pidettiin 7.7.2006 Helsingin keskustassa Bulevardin ja Yrjönkadun kulmassa sijaitsevan toimistorakennuksen ylimmässä kerroksessa. Heinäkuun kuumuudesta huolimatta rekisteröintiä kannattavien perustajajäsenien määrä yllätti, sillä mitään virallista tietoa ei oltu julkisuuteen annettu kokouksen osoitteesta tai päivämäärästä. Perustajien joukosta oli suorastaan vaikeaa valita hallituksen jäseniä, sillä monen eri alan todellisia asiantuntijoita oli useita. Voidaan perustellusti todeta, että Suomen sillä hetkellä paras asiantuntemus aselainsäädännöstä, asetekniikasta, asekeräilystä, urheiluammunnasta, asekaupasta ja reserviläisten SRA-ammunnasta oli pyrkimässä rekisteröitävän yhdistyksen ensimmäiseen hallitukseen.

Vapaaehtoinen ja aktiivinen toiminta vuodesta toiseen on raskasta ja ensimmäisten viiden vuoden aikana saatoin todeta, että työ tai perhe veivät joukosta erinomaisia asiantuntijoita. Ilman palkkaa työskentely on erittäin haastavaa ja eräät reservin upseerit olivat huolissaan myös siitä, tuleeko enää ylennyksiä reservissä, sillä NRA ry koettiin erittäin ärhäkäksi järjestöksi myös Eduskunnassa. Vuosi 2009 oli erittäin raskas koko NRA:n hallitukselle, sillä poliittinen peli ja muiden järjestöjen hampaattomuus iskeä oikella hetkellä takin kääntäneisiin kansanedustajiin vaati yhteisen tavoitteen pitämisen kirkkaana mielessä. Esityksen HE106/2009 merkittävin korjaus saavutettiin silloin, kun poliisin oikeus suorittaa aseluvanhaltijan tiloihin koska tahansa ”kotitarkastus”, todellisuudessa siis kotietsintä, poistettiin lakitekstistä. NRA ry tuki merkittävästi silloin pienen perussuomalaisen eduskuntaryhmäntoimia tehdävaihtoehtoinen esitys ampuma-aselaiksi.

Voidaan perustellusti todeta, että ampuma-aselain hyväksyminen eduskunnassa oli vanhoille puolueille suuri virhe, sillä vain perussuomalaiset profiloituivat aseoikeutta kannattavaksi puolueeksi. Jytky 2011 oli saavutus, mitä perussuomalaiset eivät osanneet hyödyntää täysimääräisesti, sillä aseasia olisi tullut pitää jatkuvasti esillä, jotta olisi voitu estää tulevat direktiivin muutosesitykset. NRA ry on aina pyrkinyt vaikuttamaan suoraan lakeja valmisteleviin viranomaisiin sekä lainsäätäjiin, mutta ainoastaan asiantuntemuksellaan, ei ilmaisilla lounailla, illallisilla tai rahallisesti. Ampuma-aselain muutoksena 13.6.2011 voimaan tullut esitys jää historiaan huonosti valmisteltuna, todellisena häpeätahrana valmistelijan nimikirjaan. Samalla tavalla on valmisteltu myös ampumaratoja koskeva uudistus, jolloin eduvalvojat joutuivat ”Tukholman syndrooman” uhreiksi ja esittivät poliisille merkittäviä lisävaltuuksia.

Itselataavien pitkien aseiden kieltäminen on ollut YK:n pienaseita koskevien esitysten tavoite, sillä vasemmistolaiset kansalaisjärjestöt ajoivat YK:n hyväksymään pienaseita koskevaan sopimukseen myös siviiliaseet. Mielenkiiintoista on se, että merkittävä asevastainen järjestö Oxfam on jäänyt kiinni pedofiilien suojelemisesta ja suojeltavien henkilöiden hyväksikäytöstä. Samalla tavalla kuin Epsteinin kuuluisat ”Lolita lennot”, eli alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöt, niin kaiken perverssion takaa paljastuvat samat asevastaiset tahot. Ensin aseoikeuden kieltäminen kansalaisilta on tehokkain tapa viedä heiltä vähitellen kaikki ihmisoikeudet ja sitä tavoitetta ajaa myös Suomen nykyinen hallitus. On olennaisen tärkeää ymmärtää, että NRA ry on 12 vuoden toimintansa ajan tuonut esille asevastaisten toimenpiteiden rahoittajia ja poliittisia vaikuttajia, vaikka useiden kansalaisten käsityskyky hahmottaa kokonaisuuksia on valitettavan rajallinen.

Itselataavien aseiden omistamisen oikeus ja direktiivin vaikuttavuuden arviointi on Suomen kaltaisessa holhousvaltiossa erittäin vaikea tehtävä, sillä perussuomalaisten poliittisen painoarvon romahdus Timo Soinin toimien seurauksena vei todellisen mahdollisuuden. NRA ry tulee pitämään esillä sisäministeriön valmisteleman esityksen virheet ja asenteellisuuden. On syytä epäillä, että ampuma-aseen määritelmän muuttaminen direktiivin määritelmän vastaiseksi on tehty Ahy:n henkilöstön vaatimuksesta. Herääkin erittäin vakava kysymys siitä, mikä on se asiantuntemus, minkä ansiosta esimerkiksi Johanna Puiroa nimitetään johtavaksi asiantuntijaksi. Henkilönä en ole koskaan tietääkseni tavannut Johanna Puiroa 2000-luvun alussa Brysselissä ollessani A.E.C.A.C.:n puheenjohtajana asedirektiiviä valmistelevissa intressipiirien kokouksissa. Enkä ole muutakaan kautta tietoinen hänen mahdollisesta asetuntemuksestaan tai suoritetusta asepalveluksesta.

Johtavat asiantuntijat ovat hieman samanlainen ryhmä kuin sotatieteen tohtorit, sillä tieteellisen tutkimustyön perusteet löytyvät ehkä parhaiten Helsingin Yliopiston Tieteentekijöiden jäsenten tekemistä väitöskirjatöistä. Valitettavasti minulle henkilökohtaisesti on jäänyt sellainen käsitys, että mm. maanpuolustus, siirtolaisuuskysymys, ampuma-aselait ja sananvapaus ovatpäätösvallan osalta suomalaisten miesten ”vapaaehtoisella pakolla” feministeilleluovuttamia tärkeitä kokonaisuuksia. NRA ry järjestönä ei edusta Suomen kansan edun vastaista Nato-politiikkaa, vaan kannatamme sotilasliittoihin kuulumatonta itsenäistä maanpuolustusta. 12 vuotta on NRA ry:n jäsenistön kannalta merkittävän pitkä aika ja vapaaehtoistyötä tekeville muodostunut antoisaksi ja haastavaksi, mutta samalla myös raskaaksi, sillä yhteistyö, minkä eteen pyrimme tekemään työtä ei ole onnistunut, joten tulevaisuus näyttää, olemmeko olleet oikeassa, kuten tähän mennessä olemme olleet.

EDUNVALVONNAN MERKITYS OIKEUSVALTIOSSA

Kansalaisten oikeuksia eivät valvo valitut kansanedustajat, kuten monet äänestäjät kuvitelmissaan uskovat tapahtuvan, vaan erilaiset yhdistykset ja kansalaisten muodostama joukkovoima. Suomi on yhdistysten luvattu maa, sillä käytännössä ainoastaan yhdistysten ja viranomaisten tekemiä esityksiä käsitellään ministeriöissä. Yksityisen kansalaisen tekemien esitysten käsittely ei kiinnosta virkamiehiä, sillä niillä ei katsota olevan juridista painoarvoa. Kuitenkin viranomaisten toimet kohdistuvat aina yksilöihin, eli kansalaisiin ja silloin taustalla olevat yhdistykset tai yhteisöt yleensä vaikenevat. Edunvalvojien tulisi aktiivistisesti ottaa kantaa jäsenistönsä oikeuksia koskeviin lakiesityksiin ja viranomaisten toimiin niiden kohdistuessa yksityisen jäsenen intressiin. Ammatilliset etujärjestöt, kuten Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ovat todellisuudessa varsin hampaattomia, kuten esimerkiksi Oulun poliisilaitoksen rakennuksen aiheuttamien vakavien terveyshaittojen ilmennyttyä.

Kosteus- ja homevaurioiset rakennukset ovat seurausta mm. rakennusteollisuuden kovasta kilpailusta ja tilaajan haluttomuudesta valvoa tehokkaasti kohteen valmistumista. Oulun poliisilaitoksen tapaus on ainoastaan jäävuoren huipulta, sillä jo kymmeniä vuosia sitten Helsingin Yliopiston useissa tiloissa havaittiin vakavia homeongelmia. Suomessa ei haluta käsitellä todella arkaa aihetta, sillä asiaan liittyy olennaisena osana rakennusvalvonnan kyvyttömyys ja haluttomuus valvoa suurten rakennusliikkeiden toimintaa. Kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnat ovat äärimmäisen kiinnostuneita pienistä rakennuskohteista, joista edellytetään jokaisesta rakennusvaiheesta tarkastuksia, mutta kouluja ja virastotaloja voidaan rakentaa sateessa rakennusmateriaalien täydellisesti kastuessa. Kostean betonin päälle rakentaminen on valitettavan tavallista Suomessa, sillä rakennukset on saatava nopeasti luovutuskuntoon, laadusta välittämättä.

Useat rivitalot ovat osoittautuneet jo ensimmäisen kymmenen vuoden aikana homepommeiksi, mutta koska asunto on kallis hankkia, niin terveyden uhalla asutaan, kun vastuussa oleva rakentajakin on jo tehnyt konkurssin. Terveys on jokaiselle kansalaiselle ensiarvoisen tärkeä asia ruuan ja levon jälkeen, mutta ”sutta ja sekundaa” rakennetaan, ilman vastuuta ja oikeita johtopäätöksiä. Erilaisten kosteusvaurioiden/homeiden aiheuttamat terveyshaitat ovat Suomen kaltaisessa maassa todella huomattavat, sillä kaikesta tutkimuksesta huolimatta viranomaiset ja ”Sairauden ja Pahoinvoinnin laitos” eli THL yrittävät vähätellä ongelmaa. Sellaiset tutkijat kuin Salkinoja-Salonen ovat saaneet runsaasti vihamiehiä, sillä aihe on erityisen arka myös poliittisille päättäjillemme, joiden vastuulla on myös virkamiesten terveys ja hyvinvointi työpaikoilla. Oulun poliisitalon ongelma on ollut jo pitkään tiedossa poliisien keskuudessa, mutta vasta Ylen otettua asian esille on jouduttu pohtimaan saneerauksen mielekkyyttä.

Oulun poliisilaitos on kansalaisten kannalta erinomainen esimerkki siitä, että yhtä vähän poliitikot välittävät poliisin hyvinvoinnista kuin kansalaisten oikeuksista sananvapauteen ja ilmaista itseään ilman sensuuria. Poliisin toimintaedellytykset sairaana ovat hyvin rajalliset ja ongelmaksi nousee valittajan asema yhteisössä, koska kaikki eivät oireile samalla tavalla samoissa olosuhteissa. On todella ikävää lähteä eläkkeelle virkapaikalla sairastuttuaan sellaisen sairauteen jota Senaatti-kiinteistöjä suojeleva THL ei hyväksy sairaudeksi, mutta mistä tulisi ongelman laajuus huomioiden saada asianmukainen korvaus tai työkyvyttömyyseläke sairauden vuoksi. Huoneilman erilaisten epäpuhtauksien merkitystä ei ole syytä väheksyä ja siksi kaikkien uusien mm. virasto- sekä koulurakennusten rakennusaikainen valvonta on saatettava vastaamaan todellisia tarpeita. Kentällä toimivien poliisien tulisi osoittaa solidaarisuutta Oulun poliisilaitoksen työntekijöille, sillä vaikenemalla epäkohdista ne samalla hyväksytään työn vakavina haittatekijöinä.

TOTUUDEN MERKITYS TIEDOTUSVÄLINEISSÄ

Suomessa on perinteisesti haluttu luottaa painettuun kirjoitukseen lehdessä tai kirjassa, mutta internetin vallattua perinteisiltä sanomalehdiltä markkinat on tilanne muuttunut radikaalisti.
Perinteisesti sanomalehtiä tilaavat ovat usein eläkeläisiä tai lähellä eläkeikää, jolloin postiluukusta tai postilaatikosta haettu sanomalehti on samalla ollut eräs päivän ”avauksista”. Maaseudulla lehtien tilaajia on eräiden kyselyjen mukaan suhteellisesti enemmän kuin suurissa kaupungeissa, sillä keskustapuolueen valta-alueilla paperilehtien merkitys on edelleen suuri. Ilmaisjakelulehdet ovat erittäin suosittuja, sillä ilmoitukset liikeyritysten viikon tarjouksista ovat usein lehdessä pikku-uutisten joukossa. Valitettavasti ilmaisjakelussa olevat paperilehdet ovat lähes kaikki suurten mediatalojen omistuksessa, joten rehellinen uutisvälitys on kiinnostuneen etsittävä internetin tarjoajista.

Mielenkiintoisia uutissivustoiksi luokiteltavia on useita, mutta rahoittajan selvittyä lukijan kriittisyys kasvaa. Aikanaan kuuluisa Tiedonantaja oli silloisessa suomalaisessa mediakentässä selkeästi kommunistien ja erityisesti taistolaisten asialla, jolloin kriittinen lukija ymmärsi tarkastella esitettyjä ”uutisia” lähinnä Moskovan äänenä. Verkkolehdet ovat vakiinnuttaneet asemansa ja siksi myös edelleen paperilehtiä kustantavat mediatalot joutuvat myös netissä uutisoimaan. Näihin kuuluvat mm. Ilta-Sanomat, Iltalehti, Aamulehti, Kaleva ja Turun Sanomat. Lukuaikaa netissä myyvät lehdet eivät ole saavuttaneet riittävästi maksajia, jotta paperilehtien kustantaminen saisi netin kautta riittävästi tuloja toimitukselliseen työhön. Puolueiden tukemat nettijulkaisut toimivat suhteellisen pienellä henkilöstöllä ja uutisten lainaaminen ilman puolueetonta lähdekontrollia on valitettavan yleinen tapa.

Kriittinen kansalainen etsii useiden eri mediatalojen uutisista todelliset valeuutiset nopeasti, sillä Suomessa yleiseksi tavaksi on muodostunut jättää kertomatta olennaiset asiat uutisoinnissa. Erityisen arka kysymys on lähinnä kokoomusta edustavilla uutiskanavilla kuten Uusi Suomi ja Verkkouutiset kertoa mitään myönteistä esimerkiksi USA:n presidentistä Donald Trumpista. Suorastaan mahdotonta on myös tiedottaa selkeästi oikeistolaisten hallitusten toimista Euroopassa, sillä ainoastaan kielteiset asiat kerrotaan. Demokraattisesti valitut edustajat, kuten pääministeri Orban, Unkarista, presidentti Zeman, Tsekin tasavallasta, sisäministeri Salvini, Italiasta tai Puolan presidentti Duda ovat globalisaation saastuttamien ”konservatiiveiksi” aiemmin uskottujen kokoomuslaisten pahimpia painajaisia. Itävallan kansleri Kurz aiheuttaa myös EU:n talutusnuorassa oleville toimittajille jatkuvia ”ruuansulatusongelmia”!

Verkkouutiset on selkeimmin kokoomuksen linjoilla ja erityisesti uutisointi edustaa lähinnä CNN:n tai BBC:n tarjontaa. Toimituspäällikkö Ilkka Ahtokivi on menestyksellisesti tutkinut Mafiaa ja hänen kirjansa ”Joten me päätimme tappaa hänet” Mafian historia, kuuluu jokaisen valveutuneen kansalaisen luettavaksi, erityisesti poliisien ja EU:n tukipolitiikan tutkijoille. Henkilökohtaisesti olen pitänyt Ilkka Ahtokiveä konservatiivina, mutta Verkkouutiset ei kokoomuksen linjan mukaisesti halua missään vaiheessa käsitellä tällä hetkellä erästä tärkeimmistä kysymyksistä, eli miksi silloinen sisäministeri Petteri Orpo päästi yli 35.000 pakolaisina esiintynyttä Suomen rajojen yli 2015. Avoin keskustelu Islamin luonteesta poliittisena liikkeenä puuttuu myös Verkkouutisten käsittelemistä aiheista. Atte Kalevan asiallisten kommenttien esillä olo tällä viikolla oli ainoastaan yksi pieni uutinen. Olen odottanut kommentointia mm. Mona Walterin haastattelusta Dosentin
ohjelmassa.

Uutislähteinä kokoomuksen Verkkouutisten olettaisi käyttävän esim. Breitbart News uutisointia tai edes Foxnewsiä, mutta hämmästyttävää on se, että USA:n demokraatteja lähellä olevat kanavat ovat eniten käytettyjä. Erityisen mielenkiintoinen tilanne tullaan kokemaan suomalaisessa mediassa, kun USA:n presidentti Trump ja Venäjän preidentti Putin kohtaavat Suomessa 16.7.2018. Molemmat presidentit ovat järkyttäneet Uuden Maailmanjärjestyksen johtajia, joihin kuuluvat Bilderberg ryhmän tärkeät osallistujat. Asiassa on syytä huomioida, että Trump ja Putin ovat omien kansalaistensa kannalta todella suosittuja, mitä ei voida sanoa EU:n komission johtajista, joita ei ole valittu vapailla vaaleilla. Odotan mielenkiinnolla kokoomuksen nuorten vastamielenosoitusta ja Lotta patsaille sylkeviä edustajia Helsinkiin 16.7. sillä kommunistien ”Nuoret Kotkat” ovat ilmeisesti innoittaneet kansojen veljeyteen ja avoimiin rajoihin uskovat kokoomusnuoret. Kansallismieliset isovanhemmat kääntyisivät haudoissaan nähdessään kokoomuksen alennustilan!

Oikea Media ja Kansalainen ovat molemmat erinomainen vaihtoehto samaa virallista liturgiaa saarnaaville julkaisuille. Vielä viime vuonna aktiivi Vastavalkea oli ajankohtaisine kirjoituksineen erinomainen tarkkaavaiselle kansalaiselle ja Kansallinen Vastarinta kertoo raadolliset tosiasiat kaunistelematta. Kieltämällä joku julkaisu oikeuden päätöksellä on nykymaailmassa vaarallista, sillä samaan aikaan netissä saavat aatteelleen mainosaikaa erittäin väkivaltaiset terrorijärjestöt ja saarnaajat. Euroopan tuhoa edistää liiallinen monikulttuurisuuden ihannointi ja erityisen selvästi valtamedia saa tukea viranomaisilta virheelliseksi tiedetyn uutisoinnin levittämisessä. Esimerkkinä täysin virheellisestä uutisesta oli Pride marssiin osallistuneiden määrä, sillä marssiin ja toritapahtumaan osallistui myös mm. lapsia ja koiria, joiden laskeminen edellyttää koko videomateriaalin tarkistamista. Ystäväni eversti evp arvioi todellisen määrän olleen 35.000-40.000, siis kaukana julkisuuteen esitetystä 100.000 osallistujan määrästä. Tulee totuuden aika, jolloin valheen jäljet paljastuvat ja voi niitä, joiden tavoite on ollut kansakunnan tuhoaminen.


Runo K. Kurko

puheenjohtaja