LAUSUNTO 20.8.2018

LAUSUNTO

20.8.2018

Sisäministeriön kirjaamo

kirjaamo@intermin.fi

lainsaadantoykskko_poliisiosasto@intermin.fi

Viite: Lausuntopyyntö 18.7.2018

AIHE: LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI AMPUMA-ASELAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA

Hyvä vastaanottaja,

NRA Kansallinen kivääriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lausuntopyynnön 18.7.2018 mukaisesti. Hallituksen esitysluonnos SM011:00/2017 on jätetty muuttamatta asiassa annetuista lausunnoista huolimatta, joten toteamme lausuntonamme seuraavaa:

1. Antamamme lausunto 31.5.2018 käsitteli yksityiskohtaisesti hallituksen esityksen virheitä, mitkä olisi tullut välittömästi korjata ja vasta sitten hakea jatkoaikaa esityksen voimaantulolle.

2. Olennainen direktiivin velvoittavuutta koskeva tahallinen ampuma-aseen määritelmää koskeva virhe on jätetty korjaamatta, sillä ampuma-aseen määritelmän mukaisesti aseen olennainen osa on piippu.

3. Edelliseen viitaten toteamme, että tahallinen direktiivin ampuma-aseen määritelmän muuttaminen on ilmeisesti johdettu Poliisihallituksesta, jotta ampuma-aselain vastaisia starttiase oikeudenkäyntejä voitaisiin jatkaa. Suomi joutuu virheellisen direktiivin implementoinnin vuoksi eräiden merkittävien starttiaseita valmistavien maiden osalta valitusmenettelyn kohteeksi, sillä kyseessä oleva tarkoituksellinen virhe on samalla myös selkeä kauppaa rajoittava tekijä.

4. Olemme pyrkineet lausuntomme kautta testaamaan sisäministeriön lainvalmistelijoiden asiantuntemusta ja sitä, ovatko he edes lukeneet saamiaan lausuntoja. Jättämässämme lausunnossa oli tarkoituksellisesti käytetty aseen lainaamisen yhteydessä sanaa ”ja”, vaikka oikea sana olisi pitänyt olla ”tai”. Asia ilmenee alkuperäisestä lausunnostamme.

5. Pidämme lausuntokierrosta ainoastaan sisäministeriön keinona antaa järjestöille sellainen käsitys, että lausunnoilla pyrittäisiin korjaamaan esityksen virheet. Tarkoitus on ainoastaan käyttää ”laajaa lausuntokierrosta” hämärtämään todellisen tavoitteen, eli vähitellen viedä perustuslain suojaama harrastuksen mahdollisuus sekä perustuslain omaisuudensuoja.

6. EU:n asedirektiivin implementoinnin yhteydessä tarkoituksellinen direktiivin vastainen toiminta on hyvin havaittavissa myös asekeräilijöitä koskeneen tiedoston pitovelvollisuuden poistamisessa, joten tehtävän saaneet sisäministeriön virkamiehet toteuttavat muita tavoitteita, kuin alkuperäistä direktiivin vaatimusta.

7. Olemme jo aiemmin tuoneet esille poliisin pitämän ampuma-aserekisterin puutteellisuudet ja olemme täysin vakuuttuneet siitä, että jatkoaikaa esityksen voimaan tulemiselle tulee jatkaa vuosilla, sillä poliisin resurssit eivät riitä saattamaan ampuma-aserekisteriä ajan tasalle nykyisillä resursseilla.

Poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei voi ohittaa Suomen voimassaolevaa perustuslakia. Euroopan Unionin direktiivit velvoittavat Suomen valtiota ottamaan direktiivin velvoitteet tarkkarajaisesti lainsäädäntöönsä. Tämän asian on sisäministeriö tahallisesti unohtanut lainsäädäntötyössään.

Odotamme sisäministerin palauttavan koko esityksen uudelleen käsittelyyn, jolloin todelliset intressipiirit ovat mukana, kuten vuonna 1997, asedirektiivin 91/477/EEC implementoinnin valmistelemisessa Suomen ampuma-aselakiin. Emme voi hyväksyä lausunnonantajan asemaa sellaisille järjestöille, kuten Demla ry tai Rauhanpuolustajat, sillä heidän selkeä tarkoituksensa on toimia laillista aseenomistusta ja hallussapitoa vastaan.

Yhteenvetona NRA ry toteaa, että sisäministeriön esityksen tavoitteet eivät täytä oikeusvaltion perustuslain vaatimuksia ja esitys on laadittu ilman perustuslakiin perehtyneiden asiantuntijoiden apua. 13.6.2011 voimaan tullut uudistus on esimerkki useista perustuslain vastaisuuksista ja siitä saa erinomaisen tiedon tutustumalla valtiopäiväasiakirjoihin ja niistä oikeudellisen asiantuntijan, oikeustieteen lisensiaatti Pertti Eilavaaran 28 sivua käsittäneeseen lausuntoon.

Lopuksi toteamme, että tahallisena ja vakavana virheenä ja samalla häpeätahrana pidämme sitä, että direktiivin hengen vastaisesti Suomessa kansalaisilta poistettiin oikeus pitää hallussaan ampuma-asetta henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaamiseksi.

Ystävällisesti,

NRA KANSALLINEN KIVÄÄRIYHDISTYS RY

Runo K. Kurko

puheenjohtaja

Minna Helin

pääsihteeri