PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 42

EUROOPPA KAAOKSESSA

Globalisteille politiikkaa, informaatiota, teknologiaa, kulttuuria, ympäristöä, teollisuutta, kauppaa, rahoitusta, valtaa ja hallintoa tulee suunnitella ja toteuttaa yksinomaan yhdentyvän, rajattoman maailman kannalta. Globalisti toimii avointa maailmaa rajattomasti syleilevänä, näennäisesti ns. ”hyvien asioiden” kuten oikeudenmukaisuuden ja humanitarisuuden puolesta, mutta todellisuudessa yksinomaan omien sekä kaltaistensa globalistien päämäärien saavuttamiseksi keinoja kaihtamatta. Globalismi ja EU:n liitttovaliokehitys Euroopassa ovat johtaneet siihen, että kansallisvaltioiden kansalaiset ympäri Eurooppaa kärsivät laajalti epäoikeudenmukaisuudesta ja globalisaation negatiivisista vaikutuksista ja siksi kansa on aloittanut massiivisen kansannousun Keltaliiveinä.

Globalisaatiota pyritään tarkastelemaan usein lähinnä talous- ja ulkomaanpolittikan kautta vain taloudellisena ilmiönä, joka on aivan liian suppea käsite. Globalisaatio korostaa kansallisvaltioiden rajojen hämärtymistä sekä etenemistä kohti monikulttuurista maailmankansalaisuutta. EU on esimerkki laajalle levittäytyneestä globalisaatiosta. Politiikkaa, rahoitusta, hallintoa sekä lainsäädännön linjaa ja kehitystä johdetaan EU:sta, informaatiota johdetaan EU:sta, kulttuuria pyritään tuomaan EU:sta kuten esimerkiksi Guggenheim hanke. Ympäristöä hallinnoidaan EU:sta josta esimerkkinä on mm. EU:n Natura 2000 ohjelma. Kansalaisille, eri toimijoille ja yrityksille jää ainoastaan alistuminen, vastuut ja maksajan rooli.

Euroopan valtioiden laaja alasajo globaalin politiikan alttarilla ei ole missään nimessä hyväksyttävää ja siksi vastatoimet ovat alkaneet niin kansalaisten, kuin myös puoluekentän keskuudessa. Kansallismielisten suosion kasvu on tosiasia ympäri Eurooppaa, kun kansalaisille on tullut selväksi, että EU:n edut ovat ylittäneet erillisten EU valtioiden ja niiden kansalaisten edut. Tätä kehitystä ei pystytä enää helposti piilottamaan ja toimet kansannousun pysäyttämiseksi kohdistuvat pääasiassa tavallisiin, perustellusti mieltään osoittaviin kansalaisiin. Globaali eliitti huolehtii samanaikaisesti yksinomaan omasta hyvinvoinnistaan sekä turvallisuudestaan suojatussa ja vartoidussa ympäristössään.

Myös Suomessa odotetaan vastaavaa Keltaliivien massiivista kansannousua kuten muualla Euroopassa ja kokoontumista pyritään siksi hankaloittamaan perustellen asiaa mm. poliisien resurssien riittämättömyydellä. Suomen kokoontumislaista on Lakimiesliitto lausunnossaan (15.11.2018) Lausunto oikeusministeriölle kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta esittänyt; ”kokoontumisvapaus on aivan keskeisiä oikeuksia ja vapauksia eikä sen rajoittamiseen pidä ryhtyä ilman aitoa ja todellista perustetta, jonka pitäisi olla kokemusperäistä eli käytännössä todettuun ongelmaan perustuva”. Lakimiesliitto suhtautuu kriittisesti siihen, että merkittävällä tavalla perusoikeuksia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on pyydetty lausuntoa hyvin suppealta joukolta ja hyvin lyhyellä, alle kolmen viikon lausunnonantoajalla. Tämä on tyypillistä Juha Sipilän (kesk) hallitukselta koskien hankkeita, jotka halutaan ajaa läpi nopeasti ja huomaamattomasti.

Poliitikkojen toimista naisena hävettää erityisesti Anne Bernerin (kesk) ja Paula Risikon (kok) toimet. Suosittelen ehdottomasti lukemaan erinomaisen Heikki Porkan 05.01.2019 päivätyn Blogin Oikean Median sivuilta Paula Risikko – trollaava kokoomuslainen. Heikki Porkan Blogissa tuodaan hyvin esille Paula Risikon (kok), Pertti Salolaisen (kok), Tarja Halosen (sdp), Petteri Orpon (kok), Juha Sipilän (kesk) ja Eero Heinäluoman (sdp) toimintaa, kannanottoja ja lausuntoja. Blogi tuo myös esille, että kuuntelemalla Jussi Halla-ahoa (ps) olisivat suomalaiset säästyneet monelta pahalta. Blogin lopussa on esitetty neljä ajankohtaista kysymystä: Millainen on ihminen. Toivottavasti meistä useimmat ovat kohtien a-d ulkopuolella ja fiksuina näemme vallitsevan tilanteen omaa nenäämme pidemmälle.

EU globalistien vastavoima kansallismieliset ajavat oman maansa ja sen kansalaisten etua ja ovat siksi uhka globaalille EU eliitille ja sen päämäärille. Yhä useampien poliitikkojen tulisi kuunnella oman kansansa mielipiteitä ja toimia oman maansa ja sen kansalaisten parhaaksi asettaen aina oman maan ja sen kansalaiset etusijalle. Juuri tätä tarvetta varten meillä on kansanedustuslaitos, johon kansanedustajat on valittu edustamaan kansaa. Aiemmin perinteiset arvot kuten koti, uskonto ja isänmaa muodostavat edelleen hyvän arvopohjan Suomen politiikalle, joten ei ihme, että vahvasti kansainvälisyyden takana olevat tahot haluavat lakaista perinteiset arvot ns. maton alle vähin äänin. EU globalistien koti on open society, jossa ei kodilla, uskonnolla tai isänmaalla voi, eikä saa enää olla merkitystä, tai positiivista arvoa, koska sehän olisi jo vähintään rasismia.

ISOVELI VALVOO

Kansalaisten yksityisyyden suojaaminen on yksi keskeinen viranomaisten velvollisuus. Suomen kansalaisten yksityisiä henkilötietoja on eri rekistereissä kuten verottajan, Trafin, eläkeyhtiöiden, Kelan, poliisin sekä eri alojen toimijoiden kuten laiva- ja lentoyhtiöiden, internet- ja puhelinoperaattoreiden, sähköyhtiöiden, pankkien, sosiaali- ja terveydenhuollon toimjoiden jne. Tiedot ovat lukuisissa eri rekistereissä, eikä tietojen oikeellisuutta, käyttöoikeuksia, asiattomille tahoille vuotamista, edelleen myyntiä tai edes mahdollisia väärinkäytöksiä pysty mikään taho keskitetysti valvomaan eikä estämään, kuten Trafin tapaus kiistatta osoittaa.

1.1.2019 voimaan astunut tulorekisteri eli kansallinen sähköinen tietokanta on uusi rekisteri, josta eri tahot saavat kansalaisten palkkoja ja etuuksia koskevat tiedot keskitetysti käyttöönsä. Työnantajan tulee ilmoittaa tulorekisteriin palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava rekisteriin. Pääomatulot sen sijaan jäävät tulorekisterin ulkopuolelle. Tulorekisterin tarpeellisuutta on perusteltu mm. sillä, että asiat helpottuvat, kun eri viranomaisille ei enää tarvitse toimittaa erikseen tietoja. Työnantajien ja muiden suorituksen maksajien tulee ilmoittaa tiedot tuloista tulorekisteriin jo viiden päivän kuluessa maksupäivästä eli aikataulullisesti asiassa on menty huomattavasti aiempaa tiukempaan ilmoittamisvelvoitteeseen, joka sinänsä hämmästyttää, koska kyse on nopeasta sähköisestä tietokannasta.

Vuonna 2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen tuli lisätä kansalaisten mahdollisuuksia hallinnoida omia tietojaan, vaikuttaa omien tietojensa olemassaoloon ja vaatia jo tarpeettomien tietojen poistoa. EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteet koskevat kuitenkin vain pieniä yrityksiä ja toimijoita ja näiden tahojen rekisteröimiä tietoja suurten sakkojen uhalla. Valtio, kunnat ja kaikki suuret yritykset sekä palveluntarjoajat ovat EU:n tietosuoja-asetuksen ulottumattomissa eri pykäliin vedoten, eikä asia kiinnosta rekisterinpitäjää, rekisteristä vastuussa olevaa tahoa eikä myöskään asiaa valvovaa tahoa eli tietosuojavaltuutettua, joka asia tuli henkilökohtaisesti testattua tietosuoja-asetuksen astuttua voimaan. Tietosuoja-asetus on käytännössä näennäinen ”savuverho”, joka mahdollistaa suurten toimijoiden vapaat mahdollisuudet hallinnoida kansalaisten tietoja aivan kuten aiemminkin.

Kun kansalainen ottaa itse yhteyttä eri tahoihin kuten esimerkiksi sähköyhtiöön, joutuu hän puhelimitse antamaan henkilötunnuksensa asiansa hoitamiseksi. Nimen ja asiakasnumeron tai laskutusta koskevassa asiassa yhteystietojensa ja laskua koskevien tietojen ilmoittaminen ei riitä, jotta asiakas voidaan tunnistaa. Toisessa päässä puhelinta sen sijaan on lähes poikkeuksetta henkilö, joka ei pyynnöstä huolimatta suostu kertomaan kuin korkeintaan etunimensä, jos sitäkään vedoten yhtiön politiikkaan. Missä on asiakkaan oikeusturva, kun ongelmatilanteissa voi kertoa tiettynä tarkkana ajankohtana puhuneensa esimerkiksi Antin kanssa ja Antteja saattaa ko. organisaation palveluksessa olla useita tai jopa useita kymmeniä.

Väestörekisterikeskuksen uutisoinnin Jatkossa vain passi ja henkilökortti kelpaavat henkilöllisyyden todistamiseen vahvaa sähköistä tunnistamisvälinettä haettaessa mukaan Poliisin myöntämää ajokorttia ei voi enää käyttää henkilöllisyyden vahvistamiseen vahvan tunnistamisen osalta. Viestintäviraston mukaan muutoksen tavoitteena on lisätä vahvan sähköisen tunnistamisen turvallisuutta, joka kiistatta osoittaa, että järjestelmä vuotaa ja pahasti. Vai onko muutoksen taustalla päämääränä kenties saada kansalaiset hakemaan passeja, jotta myös sormenjälkirekisteri saadaan mahdollisimman kattavaksi. Sähköinen sormenjäljen tallentaminen sähköiseen järjestelmään on aina riskialtista. Sormenjäljet, kuten kaikki muutkin sähköisessä muodossa olevat tiedot on ulkopuolisten tahojen helppo saada käyttöönsä, eikä tarvitse olla Hollywood sarjojen seuraaja ymmärtääkseen, että sormenjälkien väärinkäyttö on myös todella helppoa nykytekniikalla.

Syvempään poliisivaltiokehitykseen tähtäävien tiedustelulakien nopea läpimenonvaatimus meni heittämällä läpi eduskunnassa. Tämä osoittaa, että vallassa olevat päättäjät ovat yli puoluerajojen hyväksyneet oman maansa kansalaisten valvonnan ja laajan massatiedustelun ilman rikosepäilyä. Lainsäädännön tiukennusten osalta, kuten mm. ampuma-aselain ja tiedustelulain suhteen on jo tapahtunut, vedotaan terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja haetaan keinoja niiden torjuntaan, vaikka kyse on suomalaisesta lainsäädännöstä, joka koskee tavallisia Suomen kansalaisia, kuten tunnetusti lainkuuliaisia aseluvanhaltijoita.

Samaan aikaan samat päättäjät haluavat riisua kansalaiset luvallisista ampuma-aseista ja ottaa vastaan suuren määrän henkilöllisyyksiltään ja taustoiltaan tuntemattomia muukalaisia, joiden tietoja, taustoja tai mahdollisia rikostuomioita ei löydy, eikä ole saatavilla viranomaisten rekistereistä. Tämän politiikan tuomat riskit ovat valitettavasti alkaneet jo konkretisoitua, vaikka pääministeri Juha Sipilän arvopohjan mukaisia ”yksittäistapauksia” pyritään kaikin tavoin piilottamaan kansalaisilta poliittisesti ohjatun poliisin, poliittisesti ohjatun oikeuslaitoksen sekä valtamedioiden toimesta.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Lakimiesliitto: https://www.lakimiesliitto.fi/liitto/kannanotot-ja-lausunnot/15.11.2018-lausunto-oikeusministeriolle-kokoontumislain-7-n-muuttamisesta/

Oikeamedia, Blogi: Heikki Porkka 05.01.2019; https://www.oikeamedia.com/o1-94400

Väestörekisterikeskus: https://vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkossa-vain-passi-ja-henkilokortti-kelpaavat-henkilollisyyden-todistamiseen-vahvaa-sahkoista-tunnistamisvalinetta-haettaessa