PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 43

OIKEUDET KUULUVAT MYÖS VALTAVÄESTÖLLE

Kansallisesti säädetyt, Suomen perustuslain takaamat perusoikeudet kuuluvat meille kaikille. Aseluvanhaltijoiden tärkeitä perus- ja ihmisoikeuksia on pyritty jatkuvasti virkamiesten, päättäjien ja poliittisesti ohjatun poliisin toimesta kaventamaan perusteena pelkkä luvallisen ampuma-aseen olemassaolo. Luvallisia ampuma-aseita on haluttu välineinä tarkoituksellisesti demonisoida ja asettaa aseluvanhaltijat epäsuotuisaan asemaan. Samanaikaisesti rikollisten aseenkäyttöön liittyneitä tilanteita, luvattomien aseiden hallussapitoa ja niistä langetettavia rangaistuksia on haluttu tietoisesti vähätellä. Kun uutisessa vilahtaa sisältö ”tilanne ei aiheuttanut vaaraa ulkopuolisille” voi tästä päätellä, että kyseessä oli luvaton ampuma-ase ja käyttäjätaho oli muu kuin lainkuuliainen valtaväestön edustaja.

Myös kansainväliset ihmisoikeudet kuuluvat yhtäläisesti jokaiselle eli myös aseluvanhaltijoille. Ihmisoikeudet jaotellaan perinteisesti kansalaisoikeuksiin ja vapausoikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin sekä taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Keskeisiä ihmisoikeuksia ovat mm. mielipiteenvapaus, sananvapaus, kokoontumisvapaus ja yhdistymisvapaus. Aseluvanhaltijoiden osalta on pyritty kaventamaan mm. oikeutta yksityiselämän ja perhe-elämän suojaan pyrkimällä lisäämään poliisille keinoja aseluvanhaltijoiden kotietsintään ilman rikosepäilyä. Aseluvanhaltijoilta myös säännöllisesi edellytetään seuran jäsenyyttä luvan saannin perusteeksi jolloin yhdistymisvapaus ohitetaan. Eivätkä nämä perus- ja ihmisoikeuksien loukkaukset kiinnosta päättäjiä, virkamiehiä eikä poliittisesti ohjattua poliisia, koska he nimenomaan ovat mahdollistaneet nämä oikeuksien loukkaukset.

Ihmisoikeuksiin ja perustuslain noudattamiseen vedotaan, kun kyse on muusta kuin oman maan kansalaisista ja valtaväestöstä. Ihmisoikeuksia vaaditaan äänekkäästi noudattamaan ja mahdollisia oikeuksien loukkauksia tuodaan esille, kun kyse on jostakin vähemmistöstä kuten mm. rotuvähemmistöstä, seksuaalivähemmistöstä, uskonnollisesta vähemmistöstä jne. Kun punnitaan vastakkain EU kansalaisten ihmisoikeuksia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle pyrkivien ihmisoikeuksiin, ei voine ole perusteltua edes tosissaan miettiä, mikä on järkevää tai kannatettavaa ja mikä mahdollisesti ei. Jokaisen oikeusvaltion tulee edelleen ensisijaisesti turvata oman maansa kansalaisten kansalais- ja ihmisoikeudet.

Uuden Suomen uutinen ”Nyt pikkaisen jäitä hattuun” – Oikeusministeri Häkkäseltä tyrmäys pakolaissopimukseen puuttumiselle tuo esille oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) kannan pakolaissopimukseen puuttumiselle. Oikeusministeri totesi uutisessa, että perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan henkilöä ei voi palauttaa, jos häntä lähtömaassa uhkaa kuolemantuomio. Väite on järjetön, sillä silloin Suomi ei voisi toimeenpanna myöskään rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista edes vaatimuksissa koskien kaksoisrangaistavuutta, joten esimerkiksi USA:han ei voisi palauttaa vaarallista murhaajaa, mikäli häntä USA:ssa uhkaa kuolemantuomio.

Päättäjät vetoavat ihmisoikeuksiin sekä erilaisiin sopimuksiin kuten YK:n pakolaissopimukseen, joka sopimus mahdollistaa maasta karkoituksen kansalliseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen perustuen. Asiassa vedotaan myös KP-sopimukseen eli Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen sekä Euroopan ihmisoikeussopimukseen (EIS), jonka mukaan ulkomaalainen voidaan karkottaa, milloin karkottaminen on välttämätöntä yleisen järjestyksen takia tai kansallisen turvallisuuden perusteella. Kuinka moni pakolaisten lähtömaista on allekirjoittanut YK:n pakolaissopimusta, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa KP-sopimusta, Euroopan ihmisoikeussopimusta tai edes palautussopimusta, joka koskisi heidän oman maansa kansalaisia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (EIS) sekä EU:n perusoikeuskirjasta eroon pääseminen edellyttää eroa EU:sta. Mikäli oman maan kansalaisten kansalais- ja ihmisoikeudet ja niiden noudattaminen ovat kiinni EIS:stä ja EU:n perusoikeuskirjasta, tulee Suomen jo sillä perusteella viiveettä erota EU:sta oman maan kansalaisten kansalais- ja ihmisoikeuksiin vedoten. Jos ainoastaan YK:n pakolaissopimuksesta irtautuminen mahdollistaa myös oman maan kansalaisten ihmisoikeudet, tulee myös em. sopimuksesta irtautua. Perustuslain yli kävelemisestä erityisesti Juha Sipilän hallituksen aikana mm. hallituksen esitysten suhteen on tullut enemmän hyväksytty sääntö kuin poikkeus, joten miksi perustuslakiin tässä pakolaisasiassa tulisi vedota?

Palautusasiassa kuolemantuomio perusteen ollessa kyseessä tulee aina ja ehdottomasti selvittää kuolemantuomio perusteeseen johtaneet syyt eli onko kyse esimerkiksi tehdystä, vakavasta rikoksesta. Meidän tulee jo ennalta estää jokaisen vakaviin rikoksiin syyllistyneen Suomeen vapaalle jalalle rantautuminen yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vedoten, jonka mahdollistaa myös kansainväliset sopimukset. On kiistatta selvää, ettei turvapaikkajärjestelmä toimi, jos lainvoimaisen kielteisen päätöksen saanutkaan ei poistu maasta. Ei voi välttyä kysymykseltä, onko Euroopasta ja Suomesta päättäjien toimesta tarkoitus tehdä EU:n ulkopuolelta tulevien kuolemaantuomittujen turvapaikka vapauttamalla heidät vapaasti kansan keskuuteen tiedostettuina turvallisuusriskeinä.

Ennen kuin turvapaikkapäätös on tehty, olisi kaikki taustoiltaan ja henkilöllisyyksiltään tuntemattomat hakijat tullut ottaa prosessin ajaksi talteen erillisiin eristetyihin ja kontrolloituihin ns. pakolaiskeskuksiin, joita ei tarvitse, eikä kannata perustaa EU alueelle. Pakolaiskeskusten ylläpito tulisi myös ulkoistaa edullisen kustannustason maahan ja turvapaikkapäätöstä koskevista hakemusasioista tiedot, haastattelut, kuulemiset yms. voitaisiin tehdä nykyisen tietotekniikan keinoin ongelmitta etänä käyttäen tarvittavia tulkkeja apuna. Samalla se suuresti peräänkuulutettu hiilijalanjälki pienenisi ja ottaisimme osaa myös poliitikkojen arvostamiin ilmastotalkoisiin.

Koska rikollisia ei helposti pystytä karkottamaan, Suomen tulisi olla suunnannäyttäjä, että tänne ei rikollisia kaivata eikä oteta. Tämä on sekä kantaväestön, että myös kaikkien tänne muualta tulleiden etu. Tuomioiden tulee rangaistusasteikoiltaan olla niin raskaat, että lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, hyväksikäyttö tai raiskaaminen ei enää tiedossa olevan tuomion vuoksi houkuttele. Kun rikoksentekijänä on turvapaikanhakija, tulee syyllinen käännyttää tai karkottaa välittömästi Suomesta, vaikka lähtömaassa olisi käytössä kuolemanrangaistus. Pakolaissopimuksia tai ihmisoikeusjärjestelmää ei alunperin ole voitu tehdä rikollisten suojelemiseksi rikosten seuraamuksilta ja valtaväestön altistamiseksi rikollisten mukanaan tuomille turvallisuusriskeille.

RAISKAUSEPIDEMIA

Lapsiin ja nuoriin kohdistunut törkeä hyväksikäyttö- ja raiskausepidemia on saavuttanut järkyttävät mittasuhteet ja epäinhimillisiä rikosepäilyjä on tullut lisää. Oulun tapahtumat, jotka ovat esille tullut jäävuoren huippu, alkoivat 2018 kesällä ja kuolemantapaus oli 2018 syksyllä, mutta rikosepäilyjä on pidetty uutispimennossa poliittisesti ohjatun poliisin tutkinnallisiin syihin vedoten. Tärkeintä olisi ollut tuoda tilanne esille mahdollisimman nopeasti ja viiveettä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä lisätapausten välttämiseksi ja tehdä ennalta ehkäiseviä toimia sekä varoittaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään riittävän ajoissa.

Hyväksikäytttö- ja raiskausepidemiaa on selkeästi haluttu piilottaa pääasiassa siksi, että Oulun epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä, jotka ovat tulleet Suomeen turvapaikkaprosessin kautta turvapaikka- tai pakolaisstatuksella. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto Oulun rikosepäilyjen johdosta tuo esille;”On kestämätöntä, että rikosepäilyitä on tullut lisää. On kestämätöntä, että jotkut meiltä turvapaikkaa hakeneet ja jopa turvapaikan saaneet ovat tuoneet tänne pahaa ja luoneet tänne turvattomuutta.”

Nämä suomalaisiin kohdistuneet turvallisuusriskit on tietoisesti laskenut maahamme poliittiset päättäjämme kuten Iltalehden artikkeli Petteri Orpo IL:lle: Seksuaalirikosvyyhti on Oulua laajempi ilmiö – ”hallitus ei tee vaalityötä” tuo esille; ”Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että pakolaiskriisin turvallisuusuhat ovat olleet alusta asti hänen tiedossaan.” Poliittisesti ohjatut rajaviranomaiset ja poliittisesti ohjattu poliisi on ollut valjastettuna toteuttamaan tätä massiivista invaasiota. Eikö em. tahoilla olisi pitänyt syttyä edes jokin varoitusvalo, kun tulijoista puuttuivat lähes kokonaan eniten suojaa ja turvaa kaipaavat naiset ja lapset. Rajan yli tuli pääasiassa älypuhelimiensa ja pukeutumisensa ansiosta hyvin toimeentulevilta näyttäviä nuoria miehiä, joista mielikuva pakolainen oli hyvin kaukana.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen. Kysymys kuuluukin, minkälaiseen vastuuseen. Verrattuna epäiltyjen lähtömaiden tuomioihin suomalaiset tuomiot ovat lähinnä vitsi ja vankilaolot meillä hotellitasoa. Myös Lähi-idässä on naisiin kajoaminen kiellettyä ja tämän jokainen Lähi-idästä tuleva varmuudella tietää. Osassa Lähi-itää raiskaajat teloitetaan ja tämä on vaarana myös niille, jotka tullaan vakavien rikosten myötä karkottamaan. Tämän vaaran olemassaolo ja tiedostaminen olisi rajoittava tekijä estämään raiskauksia, mikäli vakaviin rikoksiin syyllistyneiden karkotukset toimisivat asianmukaisesti.

On vääristynyttä politiikkaa, että pelkkä väite hengenvaarasta on peruste saada turvapaikka. Tämä johtaa siihen, että EU alueen ulkopuolelta tulevat rikolliset siirtyvät mahdollisuuksiensa mukaan sankoin joukoin liberaalimpiin ja kevyemmän rangaistusasteikon maihin kuten Suomeen kovemmat rangaistukset välttääkseen. Turvallisiin EU maihin siirtymisen aikana passit katoavat, eivätkä viranomaiset tutki tulijoiden älypuhelimia, joista saataisiin paljon tietoa niin reitistä kuin myös matkalla tapahtuneesta. Päättäjiemme sinisilmäisyyden ansiosta uudessa maassa voidaan aloittaa ns. puhtaalta pöydältä uuden taustan, henkilöllisyyden ja iän turvin.

GROOMING

Wikipedian mukaan Grooming on aikuisen suorittama manipulatiivinen prosessi, jossa hän valmistelee lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla lapseen kiintymys- ja luottamussuhteen. Yleensä grooming-prosessi alkaa netissä, esimerkiksi Facebookissa. Erityisen yleisiä grooming-prosessin alkamistapoja ovat lapsen kehuminen ja lapsen kuvan positiivinen kommentointi. Grooming jengejä on ollut jo pitkään muualla Euroopassa ja nyt ne ovat todistetusti rantautuneet myös Suomeen.

Seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskausepidemian uhrit ovat pääsääntöisesti joutuneet heille tuntemattomien saalistajien kohteeksi erilaisten ilmaisten pikaviestisovellusten kautta. Uhreja on seurattu verkossa ja sitä kautta pyritty houkuttelemaan fyysiseen kontaktiin kehuen heidän ulkonäköään tai tarjoten heille esimerkiksi tupakkaa, alkoholia tai rahaa. Jos poliittisesti ohjattu poliisi olisi Suomen lainsäädännölle tuntemattoman vihapuheen eli mielipidejahdin sijaan keskittynyt lapsiin sekaantujien metsästykseen eli Suomen rikoslain 20 luvun, 8 b § (20.5.2011/540) Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, olisivat kansalaiset saaneet verorahoille olennaista vastinetta.

Seksuaalirikosten tuomioita on kiristettävä oli tekijä kuka tahansa. Riittävän pitkän ehdottoman vankeustuomion ja vahingonkorvausten lisäksi tulisi rangaistukseen liittää myös muunlaisia sanktioita kuten kemiallinen kastraatio tai rikoksentekovälineen menettäminen valtiolle uusien rikosten ehkäisemiseksi. Muissa maissa seksuaalirikollisten rekistereitä on käytetty onnistuneesti, jotta lapsiperheet voivat saada tietoa lapsiinsa kohdistuvista riskitekijöistä. Meillä yltiöliberaalissa Suomessa tuomittujen pedofiilien tekoja ja henkilöllisyyksiä esille tuovat tahot tuomitaan, koska täällä painavampaa on pedofiilin loukkaamaton kunnia ja yksityiselämän suoja kuin uhrien kärsimykset ja uusien rikosten ehkäiseminen.

On käsittämätöntä, että ihmisoikeus- tai rauhanjärjestöiksi profiloituneet tahot eivät ole juurikaan kiinnostuneita lasten ja nuorten seksuaalisesta koskemattomuudesta vaikka ihmisoikeudet ja jokaisen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kuuluu kaikille, eli myös suomalaisille lapsille ja nuorille. Myös MeToo feministit ovat olleet varsin hiljaa asiasta, vaikka koko liikettä on tuotu esille juuri nimenomaan seksuaalisen hyväksikäytön vastustajana. Meneekö raja siinä, kuka on hyväksikäyttäjä ja pitääkö hyväksikäytetyn olla riittävän ”kiinnostava” kuten B luokan julkkis, näyttelijä, malli tai vastaava, jotta hän ylittäisi MeToo kynnyksen?

Kauppakeskuksista on myös muodostunut turvattomien lasten ja nuorten saalistuspaikkoja. Lapset ja nuoret tulevat sinne ”hengailemaan” vapaa-aikanaan aikaisin loppuneiden koulupäivien jälkeen ja joutuvat siellä päivisin vapaana liikkuvien saalistajien kohteiksi. Viimeisimpänä on tietooni saatettu, että Kontulan ostoskeskuksessa on merkittävä ryhmä nuoria ulkomaalaistaustaisia miehiä suorittanut Oulun esille tulleiden tapausten tyyppisiä nuorten tyttöjen hyväksikäyttöjä, joista viranomaiset toistaiseksi vaikenevat. Suomalaiset pojat ovat pääsääntöisesti melko arkoja lähestymään ja erityisesti kehumaan tyttöjä ja siksi ”sulavakieliset” tyttöjen ulkonäköä kehuvat nuoret miehet ovat otollisella maaperällä kun lapset ja nuoret hakevat huomiota, kehuja ja hyväksyntää pahaa aavistamatta.

Myös poliisin kannalta grooming on haastavaa, sillä siitä voidaan langettaa enintään yhden vuoden vankeustuomio, josta syystä poliisilla ei ole esimerkiksi oikeutta saada käyttöönsä pakkokeinolain mukaista televalvontaa. Eli myös tässä asiassa tulee rangaistusasteikkoa tiukentaa huomattavasti, jotta rikollisten toimintaan voidaan puuttua riittävän ajoissa ja ennalta ehkäisevästi. Ilman televalvontaa poliisilla ei ole mahdollista saada tietoonsa tekijän ip-osoitetta, joten tutkintaa ei tulla siitä syystä edes aloittamaan tai joka tapauksessa jo mahdollisesti aloitettu tutkinta saattaa päättyä siihen.

Eri tahot ovat ottaneet kilvan kantaa Suomea riivaavaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskausepidemiaan ja tuoneet esille syitä kuten kotouttamisen vajavaisuus. Erityisesti koulujen vastuuta ei tule vähätellä ottaen huomioon, että kasvatusalan pääasiassa naisvaltaiset ammattilaiset ovat tuoneet monikulttuurisuutta esille yksinomaan positiivisena asiana ja turvapaikanhakijoita on haluttu tukea turvan tarpeessa olevina uhreina. Turvapaikanhakijat ovat vierailleet päiväkodeissa ja kouluissa erilaisiin hankkeisiin liittyen ja yhteistyötä asiassa on tehty lastensuojelujärjestöiksi profiloituneiden tahojen kanssa. Todelliset uhrit ovat näissä järkyttävissä tapauksissa olleet suojelua tarvinneet, mutta sitä ilman jääneet hyväksikäytetyt ja raiskatut lapset ja nuoret.

Oulun tapaukseen liittyen on tullut esille, että yhdessä tapauksista yhden uhrin yksinhuoltajaisä otti toisen uhrin isän kanssa yhdessä epäillyn kiinni, koska poliisi ei löytänyt tekijää kuuteen päivään. Isät löysivät epäillyn jo kuudessa tunnissa käyttämällä valeprofiilia sosiaalisessa mediassa. Paikalle soitettiin poliisit, joille suunnitelma ennalta kerrottiin. Poliisit eivät kuitenkaan ottaneet paikalle saapunutta tekijää heti kiinni, joten isät suorittivat kiinnioton yleisen kiinniotto-oikeuden suomin oikeuksin. Nämä isät ansaitsisivat vähintään kunniamitalit ja laajaa julkisuutta teoistaan, mutta sosiaalisen median mukaan sen sijaan poliisi toi heille esille mahdollisesti koituvat pahoinpitelysyytteet rikosepäillyn kiinniottajina.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Uusi Suomi: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/269307-nyt-pikkaisen-jaita-hattuun-oikeusministeri-hakkaselta-tyrmays-pakolaissopimukseen?ref=valinnat

Tasavallan presidentti: https://www.presidentti.fi/uutinen/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-lausunto-oulun-rikosepailyjen-johdosta/

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/9988690b-0c9b-4c3a-955e-ba3bf76c7d0a?fbclid=IwAR08Bm3BCW10nCl8jCwRZ33QLf-ZdRhgN_t9sjAj4VVEtHZFpsRh46nNJEM

Wikipedia – Grooming: https://fi.wikipedia.org/wiki/Grooming