LAUSUNTO 8.4.2019

LAUSUNTO

8.4.2019

Sisäministeriön kirjaamo

kirjaamo@intermin.fi

elina.rantakokko@intermin.fi

Viitteet: Hanketunnus SM011:00/2017 ja

Lausuntopyyntö SM191038, 28.02.2019 SMDno-2017-700

AIHE: Lausunto ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta sisäministeriön asetukseksi

Hyvä vastaanottaja,

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lausuntopyyntönne 28.02.2019 mukaisesti. Hallituksen esitysluonnoksesta hanketunnuksella SM011:00/2017 viittaamme asiassa aiemmin lausumaamme ja esitämme lisäksi seuraavaa:

AMPUMA-ASEEN MÄÄRITELMÄ

Ampuma-ase direktiivin 91/477/ETY, sekä direktiivin EU 2017/853 mukaisesti

Tuliaseella tai ampuma-aseella tarkoitetaan piipulla varustettua esinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä on vaaraa ihmiselle.

Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka on suunniteltu paukkupatruunoiden laukaisemista varten, jollei sen muuttamista 1 momentin mukaiseksi ole teknisesti estetty. Ampuma-aseeksi katsotaan myös muu esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa ja valmistusmateriaalinsa puolesta on muutettavissa ampuma-aseeksi.

Ampuma-aseina ei pidetä seuraavia välineitä, jos ne eivät ole 1 momentin mukaisia eivätkä muunnettavissa sellaisiksi:

1) rakennustyössä käytettäviksi suunnitellut ja valmistetut naulaimet;

2) hengenpelastuksessa taikka, teknisessä tai teollisessa käyttötarkoituksessa käytettäviksi suunnitellut ja valmistetut välineet;

3) teurastukseen suunnitellut ja valmistetut välineet.

AMPUMA-ASEASETUKSEN MUUTOKSET

Hallituksen esityksen HE 179/2018 tultua ampuma-aselain muutoksena hyväksytyksi eduskunnassa poliittisen painostuksen kautta ja huomattavasti varsinaista direktiiviä EU 2017/853 laajempana, niin näemme kansalaisten oikeusturvan kannalta tärkeimmäksi käsitellä asetustekstin räikeimpänä virheenä olevaa paukkupatruuna-aseita koskevaa kokonaisuutta. Useissa oikeudenkäynneissä ovat Poliisihallituksen Asehallintoyksikön virkamiehet pyrkineet todistamaan paukkupatruuna-aseet ampuma-asedirektiivin 91/477/EEC vastaisesti helposti muutettavaksi luotipatruunoita ampuviksi, vaikka ko. esine on asianmukaisesti tarkastettu ainoastaan paukkupatruunoita ampuvaksi valmistajamaassa.

Asehallintoyksikön virkamiesten käynnistämät oikeudenkäynnit paukkupatruunoita maahantuoneita yrityksiä ja paukkupatruunoita ampuvia aseita omistavia henkilöitä vastaan ovat jo maksaneet suomalaisille veronmaksajille miljoonia ja siksi näemme välttämättömäksi, että paukkupatruunoita ampuvien aseiden maahantuojat ja niitä omistavat henkilöt saavat direktiivin ilmoitusmenettelyn mukaisesti veloituksetta ilmoittaa aseensa poliisille. Euroopan Unionin jäsenmaassa tarkastettu paukkupatruunoita ampuva ampuma-ase on ilman eri tarkastusta voitava tulla hyväksytyksi myös toisessa jäsenmaassa ilman uusintatarkastusta.

Pidämme deaktivoituja ampuma-aseita ainoastaan koriste-esineinä ja siksi emme näe mitään syytä niiden lupamenettelyyn, mikäli deaktivointi on tehty siten kuin se on deaktivoinnin aikaisen lain mukaan tehty. Deaktivoidun aseen uudelleen deaktivointi on puuttumista kansalaisen perustuslain suojaamaan omaisuudensuojaan ja siksi ehdottomasti perustuslain vastainen vaatimus. Näemme myös aseiden lippaita koskevat deaktivointivaatimukset kohtuuttomiksi, kuten myös vaatimuksen luovuttaa tai antaa tuhottavaksi laillisesti hankittua, perustuslain suojaamaa omaisuutta. EU:n komission toimet ovat osoituksena kansalaisten oikeuksien kaventamisesta erityisesti laillisen ampuma-aseen omistamisen suhteen vetoamalla järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terroristien tekemiin iskuihin EU:n jäsenvaltioissa.

KORJATTU 1§

1§ Paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunnitellun esineen muuttamisen ampuma-aseeksi katsotaan olevan ampuma-aselain 2§:n mukaisesti teknisesti estetty, mikäli piippuun on asetettu pysyvästi karkaistusta metallista tehty tuke joka estää esineen laukaisemisen luotipatruunalla. Tuke katsotaan pysyväksi ja karkaistuksi kun sen poistaminen esineestä ilman kovametallityökaluja rikkoo esineen toimintakelvottomaksi.

Muissa aseissa kuin revolvereissa täytyy patruunapesän edessä olla vähintään kaksi kaasunpurkausaukkoa. Vaihtoehtoisesti patruunapesän ja piipun tulee olla eri linjassa, kulmassa tai porrastettuna niin ettei luotipatruunan ampuminen esineellä onnistu.

Lain 2§:n mukaisesti muuntamiskelvottomaksi katsotaan myös paukkupatruunoiden laukaisemista varten suunniteltu esine, jonka Euroopan unionin jäsenmaan tarkastuslaitos on hyväksynyt ja leimannut siviilimyyntiin muuntamiskelvottomana.

ASETUSEHDOTUKSEN VIRHEET

1. Esineessä pysyvästi kiinni olevan tukkeen kovuuden toteaminen on mahdotonta.

2. Vaatimus piipun tukkimisesta kokonaan ei ilmaise tarkoitetaanko ilmaisulla tukkimista poikittaissuunnassa vai pituussuunnassa koko piipun pituudelta.

3. Vaatimus 90 asteen kulmasta rajoittaa hyväksyttäviksi vain tiettyjen valmistajien esineet ja on siten EU:n kieltämää kaupan estämistä.

4. Asetustekstistä saa käsityksen, että edellä mainittujen vaatimusten lisäksi kaikissa ko. esineissä pitää olla patruunapesä ja piippu eri linjassa. Tämä erilinjainen ominaisuus voi olla vain starttirevolverissa.

5. Kun aselain muutosta perustellaan aselakien yhdenmukaistamisella EU:n sisällä ja nämä muutosehdotukset perustuvat samaan direktiiviin niin myös Suomen tulee hyväksyä muussa EU:n jäsenmaassa tehty tarkastus ja hyväksyntä.

Lisäksi voidaan katsoa, että jos starttiase katsotaan ampuma-aseeksi niin silloin aselain 110§ koskee luotiaseiden lisäksi myös starttiaseita. 110§:n mukaisesti Suomessa noudatettava CIP-normi antaa myös paukkupatruunoille ja starttiaseille patruunapesämitat ja kaasunpainearvot.

Pidämme sisäministeriön lausuntokierrosta ainoastaan keinona antaa järjestöille sellainen käsitys, että lausunnoilla pyrittäisiin korjaamaan esityksen virheet. Tarkoitus on ainoastaan käyttää ”laajaa lausuntokierrosta” ml. asevastaisiksi profiloituneita tahoja hämärtämään todellisen tavoitteen, eli vähitellen viedä perustuslain suojaama harrastuksen mahdollisuus sekä perustuslain omaisuudensuoja.

EU:n asedirektiivin implementoinnin yhteydessä tarkoituksellinen direktiivin vastainen toiminta on hyvin havaittavissa myös asekeräilijöitä koskeneen tiedoston pitovelvollisuuden poistamisessa. Euroopan Unionin direktiivit velvoittavat Suomen valtiota ottamaan direktiivin velvoitteet tarkkarajaisesti lainsäädäntöönsä. Tämän asian on sisäministeriö tarkoituksellisesti unohtanut lain ja asetusten valmistelussaan.

YHTEENVETO

Yhteenvetona NRA ry toteaa, että sisäministeriön kiirehtiminen ampuma-asedirektiivin muutosten vaatimien korjausten tekemiseen Suomen ampuma-aselakiin on johtanut direktiivin vaatimuksia laajempaan aselain muutokseen ja siksi esityksen tavoitteet eivät täytä oikeusvaltion perustuslain vaatimuksia. Esitys on laadittu ilman Suomen perustuslakiin perehtyneiden asiantuntijoiden apua, joten myös valtioneuvoston aselakia koskevien asetusten tarkastelu tulisi perustua direktiivin vaatimaan tarkkarajaisuuteen.

Odotamme seuraavien vaalien jälkeen kokoontuvan Suomen eduskunnan ryhtyvän välittömästi toimenpiteisiin Tshekin Tasavallan tavoin haastamalla Euroopan Yhteisön Komission oikeuteen asedirektiivin EU 2017/853 täytäntöönpanon pysäyttämiseksi kansallisvaltioiden suvereenien lainsäädäntöoikeuksien loukkaamisesta.

Ystävällisesti,

NRA KANSALLINEN KIVÄÄRIYHDISTYS RY

Runo K. Kurko

puheenjohtaja

Minna Helin

pääsihteeri