PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 49

TULKINNANVARAISTA VIHAPUHETTA

Suomen lainsäädäntö ei tunne yleiskielessä ja julkisessa keskustelussa käytettyä tulkinnanvaraista termiä vihapuhe. Ns. vihapuheeksi määriteltyä puhetta saa vapaasti esittää, kunhan se kohdistuu poliittisesti epäkorrektiin kohteeseen kuten esimerkiksi isänmaallisiin, kansallismielisiin henkilöihin tai esimerkiksi aseluvanhaltijoihin. Myös syrjintä, kuten aseluvanhaltijoihin kohdistuva ikäsyrjintä on sallittua, kunhan kohde on oikea ja sopii poliittisesti korrektiin agendaan. Rangaistavaksi katsottava vihapuhe ja syrjintä on varattu yksinomaan erilaisten vähemmistöjen puolustamiseksi, vaikka nykypäivänä tilanne on, että nimenomaan ns. normaali enemmistö joutuu yhä useammin syrjinnän ja vihapuheen kohteeksi.

Oikeusministeriön Against hate projekti on 1.12.2017 asetettu hanke, jonka tavoitteeksi on esitetty viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen. Hankkeen valmisteluun liittyvät henkilöt ovat oikeusministeriön sivustojen mukaan naisia. Voin naisena kokemukseni kautta todeta, että erilaisissa projekteissa ja ministeriöiden esityksissä kuten esityksissä ampuma-aselakia koskien on ajauduttu täysin väärille raiteille ja yksi suuri syy on nimenomaan projektien ja esitysten takana olevien tahojen liiallinen naisvaltaisuus, joka tulee kiistatta esille mm. terminologiassa.

Naisia on helpompi johtaa harhaan ja ohjata tunnesyihin vedoten, jolloin järjen käyttö on taka-alalla, eikä lopputulos todellakaan silloin voi olla hyvä. Useimmilla naisilla ei ole armeija-, aseharrastus- tai metsästystaustaa takana tai mitään muutakaan kokemusta ampuma-aseista eli aseisiin ja/tai niiden käyttöön liittyvä asiantuntemus, osaaminen asetekniikasta, aseiden toiminnasta ja käytöstä saattavat loistaa täydellisellä puuttumisellaan. Lähtökohta, että aseet ovat pahoja ja niitä tulee välineinä kaikin tavoin demonisoida sekä se, että aseluvanhaltijat ovat lähtökohtaisesti potentiaalisia rikollisia on lopputulos tunnepuolen vahvasta esille tulosta, eikä valmistelu voi silloin täyttää edes tarvittavia perusvaatimuksia.

Aselain lausuntokierroksella on myös säännöllisesti kuultu lausunnonantajina selkeästi asevastaisia tahoja, eikä tähän ole mitään muuta perustetta kuin pyrkimys vahvistaa sisäministeriön ajamaa totaalia aseistariisuntaa. Eduskunnassa kuullaan vuosi vuodelta palkkiota vastaan myös samoja maksettuja ”asiantuntijoita” jotka ovat osoittautuneet sopivan nöyriksi YES miehiksi/naisiksi, eli soraääniä ei haluta edes tuotavan esille. Sokerina pohjalla on, että tiedot päätöksenteon takana olevista henkilöistä/puolueista on pyritty piilottamaan kansalaisilta, jottei olisi mahdollista selvittää kuka on äänestänyt ja miten.

Against Hate hanke on saanut rahoitusta EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. Kansalainen artikkeli Oikeusministeriön Against Hate-hankkeen yhteistyökumppaneilla on yhetyksiä avoimia rajoja lobbaavan George Sorosin säätiöön tuo esille yhteydet, joilla oikeusministeriö ajaa Against Hate hanketta eteenpäin. Ei siis ihme, ettei kristitty, valkoihoinen hetero aseluvanhaltija voine olla vihapuheen kohteena. Ellet kuulu johonkin vähemmistöön tai omaat poliittisesti korrektin totuuden kanssa ristiriitaisia mielipiteitä et voi virallisesti joutua vihapuheen kohteeksi.

RIKOLLISJÄRJESTÖKSI LEIMAAMINEN

Suomessa on pyritty leimaamaan kansallismielisiä järjestöjä sekä moottoripyörä-/liivijengejä rikollisjärjestöiksi ilman todellisia näyttöjä rikollisesta toiminnasta. Yksi tapauksista on kansallismielinen Vastarintaliike, jonka toiminta määrättiin lopetettavaksi oikeusteitse. Kieltohanke johti kuitenkin täysin päinvastaiseen, eli uutisen Vastarintaliikkeen vuosi 2017 Suomessa mukaan 2017 järjestettiin sotien jälkeisen Suomen suurimmat mielenosoitukset poliitikkojen, valtamedian ja suuryhtiöiden vihaaman aatteen nimissä. Vastarintaliikkeen jäsenistö myös kasvoi vuodessa 2017 neljänneksellä.

Sisäministeriön tiedote Järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan tuo esille seuraavaa;” järjestäytyneellä rikollisuudella tarkoitetaan vähintään kolmen hengen suuruista ryhmää, joka yhteistuumin tekee vakavia rikoksia. Toimintaa leimaa muun muassa väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen ja rahanpesu. Ryhmät voivat olla hierarkkisia tai verkostomaisia ja niiden tarkoitus on tuottaa jäsenilleen voittoa tai valtaa rikollisen, mutta myös lailliselta näyttävän toiminnan kautta. Ryhmien toiminta voi olla paikallista, kansallista tai rajat ylittävää.”

Suomessa viranomaisten halu, osaaminen ja resurssit ovat todella minimaalisia, kun tulisi tutkia laajoja talousrikosvyyhtejä ja esimerkiksi liike-elämässä vaikuttavia suuria toimijoita sekä erilaisia ketjuja vaikka kaikki tuntomerkit järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisesta olemassaolosta ovat suhteellisen helposti havaittavissa, eikä havaitsemiseen tarvita rakettitieteen osaajia. Yhtenä syynä on, että Suomessa ilmeisesti liiallisesti tuudittaudutaan harhaanjohtavien tutkimusten antamaan kuvaan, että Suomi on yksi vähiten korruptoituneista maista.

Suomessa tulkinta järjestäytyneestä rikollisuudesta riippuu tulkitsijasta ja poliisin tulkinta poikkeaa selvästi mm. tutkijoiden ja tuomioistuinten näkemyksestä. KRP on nimennyt järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi mm. erilaisia nimityksiä käyttäviä ryhmiä. Laaja järjestäytynyt rikollisuus ei voi olla kannattavaa, ellei ympäröivä yhteiskunta tue toimintaa ja mahdollista sitä. Lahjominen ja korkeiden virkamiesten kiristäminen sekä korruptio ovat tavanomaisia keinoja hankkia tarvittavaa tukea ja mahdollistaa toiminta. Järjestäytyneeseen rikollisryhmään osallistumista pidetään myös koventamisperusteena mahdollisten rangaistusten osalta.

Yön sudet -jengiä koskeva Iltalehden uutinen Nyt puhuu Suomeen levinneen Yön sudet -jengin johtaja ”Kirurgi”: ”Todellinen rikollisjärjestö on CIA” tuo esille suojelupoliisin (Supo) lausunnon, jossa se ilmoitti luokitelleensa kerhon järjestäytyneeksi rikollisryhmittymäksi. Kirurgi Zaldostanov ilmaisi heti uutisen jälkeen venäläiselle Vzgljad-lehdelle suuttumuksensa ja vaati Suomen poliisilta näyttöjä kerhonsa väitetystä rikollisesta toiminnasta ja uhkasi suomalaisviranomaisia oikeustoimilla, mikäli näyttöjä ei löytyisi.

Artikkelin mukaan Kirurgi tuo esille, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu toimeenpanee sabotaasi-iskuja eri puolilla maailmaa. Hänen mielestään Suomen poliisin tulisi mieluummin kiinnittää huomionsa CIA:n toimiin kuin esittää Yön susien kytkeytyvän jollain tavalla järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kirurgin mukaan samoin suomalaisen median tulisi ennemminkin pyytää anteeksi venäläisiltä motoristeilta kuin ”yrittää todistaa levittämiään valheita”.

IL:n artikkelin mukaan Yön sudet tunnetaan vahvasti isänmaallisena moottoripyöräkerhona, joka eri puolille Venäjää ja Eurooppaa ulottuvilla kokoontumisajoillaan haluaa tukea Venäjän nykyhallintoa sekä kunnioittaa toisessa maailmansodassa kaatuneita neuvostotaistelijoita. Yhdysvaltain pakotelistalle asettaman Yön susien kritiikki kohdistuu voimakkaasti Atlantin tuolle puolen. Susien johtaja toteaa IL:lle, että Yhdysvallat johtaa maailmanlaajuista ”liittoumaa”, jonka tarkoituksena on eristää Venäjä kaikin mahdollisin tavoin.

METSÄHALLITUKSEN SOSIALISOINTIBISNES

Luonnon- ja ympäristönsuojelusta on tullut varsin ikävä maku erityisesti sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU:hun ja Brysselin kortilla aloitettiin koko maan kattava yksityisten maa-alueiden laaja sosialisointi. EU tarjosi käyttökelpoiset työkalut myyräntyöhön ja yksi näistä on ollut Natura 2000 (puhekielessä Naruta) hanke. Ensin luontokohteita inventoitiin eri järjestöjen toimesta kuten Etelä-Suomessa järjestön Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ENY, jossa aikanaan toimi myös nykyinen sinivihreä sisäministeri Kai Mykkänen. Myös partiolaiset ovat osallistuneet inventointeihin, joilla ei ollut mitään kiinnekohtaa tosiasioihin eli luonnossa oikeasti esiintyviin lajeihin tai luontoesiintymiin.

Natura 2000 verkostoon pyrittiin liittämään mahdollisimman paljon yksityisten omistamia arvokkaita maa-alueita kuten rantatontteja, paitsi jos maa-alueen omistaja oli merkittävässä poliittisessa tai yhteiskunnallisessa asemassa, jolloin luontoesiintymät ”sopivasti” kiersivät ko. tontin kaukaa noudattaen tontin rajoja. Espoon ehkä tunnetuin tapaus on nimeltä mainitsematon ”harrastelija botanisti” joka tiesi varmuudella kertoa, ettei hänen alueellaan ole mitään merkittävää kuten liito-oravia saati niiden papanoita, vaikka tilanne oli nimenomaan päinvastainen.

Kun alueet oli ensin liitetty Natura verkostoon EU:n Natura 2000 hanketta hyväksi käyttäen, alueet sulavasti siirtyivät edelleen osaksi kansallispuistoa. Myös Suomen yleisin kalliotyyppi eli silikaattikallio sai osakseen erityistä huomiota ”harvinaisuutensa” ansiosta ja silikaattikalliota käytettiin Natura 2000 perusteena lainkaan kyseenalaisamatta tosiasioita. Tosiasioiden vääristäminen sopii ja menee täydestä kuin väärä raha, kunhan päämäärä on ylevä, eli valikoiva yksityisen omaisuuden sosialisointi, kunhan kyseessä ei ole riittävän ”silmäätekevä” maanomistaja.

Metsähallitus on tehnyt yksityisomaisuuden massiivista sosialisointia ympäri Suomea. Maa-alueet, joihin eivät alkuperäiset maanomistajat ole koskaan saaneet oikeutta rakentaa edes pienen pientä mökkiä tai rantasaunaa on muutaman vuoden päästä otettu Metsähallituksen laajan bisneksen eli mökkien vuokrauksen aktiiviseen käyttöön. Alueelle on rakennettu tiiviitä mökkikyliä ja maksua vastaan kuka tahansa saa oikeuden käyttää vuokramökkiä alueella, johon ai aikanaan ollut oikeutta saada rakennuslupaa edes pienelle saunalle, kun kyseessä oli maa-alueen alkuperäinen omistajataho.

On sanomattakin selvää, ettei tämäntyyppinen toiminta olisi mahdollista, ellei siinä olisi mukana laajalti kaupunkien eri tahot, jotka ovat mahdollistaneet ko. sosialisoinnin joko tarkoituksellisesti tai täydellistä tietämättömyytään. Toimet ovat olleet täysin kohtuuttomia paikallisille alkuperäisille asukkaille ja eteläisessä Suomessa esimerkiksi Nuuksion kansallispuiston lähialueille on Metsähallitus vuokrannut alueita matkailuyrittäjille viiden vuoden sopimuksilla ilman, että paikallisia asukkaita on lainkaan kuultu.

Paikallisten alkuperäisten asukkaiden maa-alueet on vallattu matkailijoiden käyttöön, ranta-alueet ovat suppailijoiden miehittämiä ja yksityisistä laitureista on tullut matkailijoiden ryypiskely- ja temmellyskenttiä. Tuotot kerää Metsähallitus ja ongelmat sekä haitat on ulkoistettu yksityisille maanomistajille. Lisäksi alueille on kohdistunut massiivista yksityisautoilua, vaikka Luontokeskus Haltian rakennusvaiheessa tuotiin esille, että aluelle liikutaan nimenomaan yleisillä kulkuneuvoilla tai jalan/pyöräillen. Tämä on aiheuttanut alueille pysäköintikaaoksen kun teiden varsiin ja jopa yksityisille piha-alueille on laittomasti pysäköity autoja estäen jopa hälytysajoneuvojen paikalle tulon.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Oikeusministeriö: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM005:00/2018

Kansalainen: https://www.kansalainen.fi/oikeusministerion-against-hate-hankkeen-yhteistyokumppaneilla-on-yhteyksia-avoimia-rajoja-lobbaavan-george-sorosin-saatioon/

KANSALLINEN VASTARINTA: https://www.vastarinta.com/vastarintaliikkeen-vuosi-2017-suomessa/

Intermin: https://intermin.fi/poliisiasiat/jarjestaytynyt-rikollisuus

ILTALEHTI: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d2b5fea4-6f63-42c9-b01d-003b2554abc7