PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 51

EI KOSKE VANHOJA LUPIA?

Metsästäjä lehdessä 3/2019 oli Seppo Sivulan artikkeli Aselaki muuttuu TIETOPAKETTI METSÄSTÄJILLE. Artikkelin yhteydessä tuotiin esille, että kyseessä on Sisäministeriön tiedotus. Mielenkiitoinen osuus artikkelissa on kappale Ei koske vanhoja lupia, jossa tuodaan esille, että kiellettyyn A-luokkaan siirtyvät aseet, joihin on ollut hallussapitolupa ennen 12.6.2017 eli ennen direktiivin voimaantuloa, saa pitää aseet hallussaan niin kauan kuin alkuperäinen lupa on ollut voimassa. Toistaiseksi voimassa olevat luvat jatkuvat artikkelin mukaan niin kauan kuin on olemassa luvan myöntämisen edellytykset, eli henkilö on terveydentilaltaan ja käyttäytymiseltään sopiva ja harrastus jatkuu.

Se, kuka ja millä perusteilla saa tai voi määrittää edellytykset on varsin laaja käsite. Voiko esimerkiksi poliisi määrittää pelkän aseluvanhaltijan iän perusteella, onko henkilö terveyden-tilaltaan sopiva aseluvanhaltijaksi. Onko poliisin lausunnon lisäksi edellytyksenä terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto asiassa ja minkälaista taustaa tai potilassuhdetta voidaan edellyttää, jotta lausuntoon yleensäkään voidaan vedota. Kanssakäyminen terveydenhuollon ammattihenkilöstöön tapahtuu, kun potilas on sairaana ja haavoittuvainen, eli ei ns. parhaimmillaan. On absurdi ajatus, että terveydenhuollon ammattihenkilö pystyisi yhden lyhyen, sairaana olevan potilaan tapaamisen perusteella puolueettomasti määrittelemään potilaan terveydentilan sopivuuden aseluvanhaltijaksi.

Jo pelkästään se, että aseluvanhaltijan odotettua tuntikausia ensiavussa hoitoon pääsyä hän sanoo yhden poikkipuolisen sanan hoitohenkilöstölle riittää määrittelemään potilaan olevan aggressiivinen ja sopimaton pitämään hallussaan ampuma-aseita. Lisäksi asiaan vaikuttaa terveydenhuollon henkilöstön vahva naisvaltaisuus yhdistettynä naisille miehiä laajempaan asevastaisuuteen, joka ei voi olla vaikuttamatta asiaan. Terveydenhuollon hoitohenkilöstöä ei ole lyhyen koulutuksensa aikana koulutettu asiantuntevaksi ja puolueettomaksi tahoksi arvioimaan potilaiden soveltuvuutta aseluvanhaltijoiksi eli kun osaaminen puuttuu, miten voidaan edellyttää toimia asiassa.

Asiassa mentiin metsään sen jälkeen, kun terveydenhuollon ammattihenkilöstön oikeuksia laajennettiin koskemaan muitakin tahoja kuin lääkäreitä. Lääkäreiden pitkä koulutus ja kliininen kokemus antavat muuta terveydenhoidon henkilöstöä huomattavasti laajemmat perusteet diagnostisoida potilasta, kunhan kyseessä on riittävän pitkäaikainen lääkäri potilassuhde. Yksi potilastapaaminen ei voi antaa riittävää pohjatietoa määritellä lääkärin luokse tulleen sairaan potilaan soveltuvuutta aseluvanhaltijaksi kuin varsin rajoitetuissa yksittäistapauksissa, kuten jos kyse on esimerkiksi pitkälle edenneestä Alzheimerin taudista, joka on jo selkeästi voitu diagnostisoida.

Mikä on käyttäytymiseltään sopivan aseluvanhaltijan määritelmä on myös aivan liian tulkinnan-varainen asia. Ovatko esimerkiksi yksi ylinopeussakko tai punaisia päin ajaminen riittäviä syitä, ettei henkilöä katsota enää sopivaksi aseluvanhaltijaksi? Entä mahdollinen perätön ilmianto, jonka on tehnyt esimerkiksi ex-puoliso vahingoittamistarkoituksessa lasten huoltajuuskiiistan yhteydessä tarkoituksenaan saada lasten yksinhuoltajuus eron seurauksena. Direktiivi edellyttää jatkuvaa seurantaa eli miten tämä on edellytetty tehtäväksi ja millä henkilöstöllä, koska ei pelkkä eri rekisterien ristiinajo voi olla oikea tapa toimia asiassa, koska sehän olisi pelkkää hakuammuntaa.

Harrastuksen jatkuvuus on kolmas epävarma tekijä kokonaisuudessa. Minkä katsotaan olevan riittävä harrastuneisuuden jatkuvuutta osoittava harrastusmäärä ja miten sitä voidaan todistaa tai tuoda esille? Perinteinen mitä, missä ja milloin määritelmä noussee arvoon arvaamattomaan, koska edellytyksiä nykymuodossaan ei helposti ole saatavilla. Eli mitä edellytetään, missä ampuma-harrastusta voi enää harrastaa ja kuinka usein sen tulisi tapahtua, jotta määritelmä täyttyisi. Tuomalla poliisilaitoksella ampumapäiväkirja ulkopuolisen tahon varmentamana/todistamana, tuomalla poliisilaitokselle rei’itetyt taulut tai tyhjät hylsyt tms?

Edellytytkset, joita aseluvanhaltijoilta edellytetään ovat jääneet liikaa avoimiksi sen osalta, mikä on tosiasiallinen vaatimustaso, jotta tilanne ei koskisi vanhoja lupia. Asiaan vaikuttavia tekijöitä on liikaa ja ne ovat aivan liian tulkinnanvaraisia. Aseluvanhaltijalta edellytetään varsin vahvaa sinisilmäisyyttä ja uskoa itseensä, jotta voi samaistua kohtaan ei koske vanhoja lupia. NRA ry:n tietoon on saatettu jo lukuisia tapauksia, joissa poliisin toiminta, aselupien peruutus sekä takavarikko ovat olleet täysin artikkelin antaman kuvan vastaisia. Eivätkä nämä tapaukset todellakaan tule jäämään yksittäistapauksiksi, eli uskoo ken tahtoo.

DIGITALISAATIO

1980-luvulla alkanutta digitalisaatiota eli digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän eri toiminnoissa on ajettu eteenpäin yhä kiihtyvään tahtiin. Vaikka Suomea kuvataan yhdeksi maailman kärkimaiksi julkisissa sähköisissä palveluissa, kiireessä on jäänyt varmistamatta, miten digisyrjäytyneet kansalaiset kuten erityisesti vanhempi ikäluokka pysyvät digitalisaation kehityksessä mukana. Digitalisaatiota tuodaan esille siten, että se on laajentanut vaikutuskanavia yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokratian vaikutuskanavien laajentumisesta, vaikka todellisuudessa yhteisöllisyys on vähentynyt, koska kansalaiset jakautuvat digiosaajiin ja digisyrjäytyneisiin ja luonnollisesti digiosaajat ovat ne, jotka päättävät digitalisaation tulevaisuudesta.

Valtiovarainministeriön suunnitelma on, että julkishallinnon digitalisaatiossa yritykset ja kansalaiset tuodaan julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Myös seniorien hyvinvointia esitetään voitaneen parantaa älykkäillä terveyspalveluilla, mutta ongelmaksi muodostuu, kuka älypalveluita kykenee todellisuudessa käyttämään, vai onko tarkoitus kenties korvata seniorin luokse saapuva hoitaja atk-tukihenkilöllä. Valtiovarainministeriö tuo myös esille, että lapset voivat oppia historiaa ja maantiedettä virtuaaliympäristöissä. Ei voi välttyä kysymykseltä, onko lapsille tarkoitus opettaa oikeaa tapahtunutta historiaa, vai nykymaailmaan paremmin soveltuvaa uusiksi kirjoitettua historiaa. Edistyksellisiltä kuulostavia ajatuksia, mutta toteutukseltaan lähinnä vaaleanpunaisten lasien läpi katsottuna.

Myös oman auton omistamisen tarve voi suunnitelmien mukaan poistua, kun julkisen liikenteen palvelut pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisesti. Nykypäivänä nimenomaan julkisen liikenteen palveluita on supistettu entisestään, kaupunkien sisäistä julkista liikennettä on karsittu ja erilaiset metrohankkeet ja raidejokerit eivät todellakaan ole kaikkien käytettävissä. Onko tässäkin asiassa kyse siitä, että kansalaiset jaetaan ykkös- ja kakkosluokan kansalaisiin eli palveluiden äärellä asuvat saavat palveluita ja toiset jätetään niiden ulkopuolelle ja näitä kakkosluokan kansalaisia sitten on tarkoitus rokottaa kilometripohjaisella verotuksella oman auton käytöstä, kun muu liikkuminen on mahdotonta julkisen liikenteen puuttumisen vuoksi.

Ei kaikille ole itsestäänselvyys maksaa ostoksia kortilla, maksaa laskuja verkkopankin kautta tai asioida internetin kautta, vaikka itselle ko. toiminta olisi tavallista arkipäivää. Ellet osaa, halua tai pysty toimimaan digitalisoidun yhteiskunnan edellyttämällä tavalla, joudut varautumaan tuntien odotukseen yhä harvenevien palveluverkostojen maailmassa. Digitalisaatio ei ole mahdollistanut äänestämistä tietotekniikan avulla, kokousten pitäminen digitalisaation avulla ei ole korvannut Eduskunnassa työskentelyä, eivätkä päättäjät ole tuoneet esille toimia, joilla heidän omaa tai takseilla matkusteluaan olisi pystytty vähentämään.

Todellisuudesta irtautuneet poliitikot ovat säännöllisesti väläytelleet, että käteisen käytöstä tulisi luopua kokonaan. Perusteena on esitetty sitä perinteistä eli käteisen rahan kytköksiä rikollisuuteen. Käteisestä luopumiseen liittyneiden väläytysten yhteydessä ei ole esitetty, miten on tarkoitus toimia niiden kansalaisten osalta, joilla ei käytössään syystä tai toisesta ole muuta tapaa kuin maksaa käteisellä. Mökin eläkeläispappa, joka ei omista tietokonetta eikä maksukortteja, joutuu eläkkeen saatuaan asioimaan kaukana sijaisevassa pankin konttorissa joka kuukausi, mikäli haluaa saada välttämättömät laskunsa maksettua ja nostettua käteistä omalta tililtään.

Pankkien käytössä oleva EU:n edellyttämä rahanpesun ja talousrikollisuuden torjuntaan tähtäävä systeemi tekee pankkipalvelusta huomattavasti aiempaa hitaampaa, kun pankkihenkilö keskittyy asiakkaan kuulusteluun hyvän palvelun varmistamisen sijaan. Systeemi on täysin naurettava ja koko harmaan talouden torjunnan keinovalikoima kohdistuu jälleen kerran täysin vääriin kohderyhmiin niin kanslaisten kuin yritystenkin osalta. Kaikille lienee sanomattakin selvää, etteivät ne oikeat talousrikolliset ja harmaan talouden toimijat todellakaan jonota tunteja päästäkseen asioimaan kasvotusten pankkikonttorin virkailijan kanssa vastatakseen virkailijan esittämiin kysymyksiin.

Suomesta ulkomaille tapahtuvat kansainväliset rahansiirrot siirtyvät sujuvasti pankkien sijaan erilaisten rahansiirtoihin erikoistuneiden yritysten kautta, jotka mainostavat tarjoavansa rahojen siirtoa jopa 8 kertaa edullisemmin kuin pankit ja niin nopeasti, että rahansiirtojen aika on pisimillään noin 2 arkipäivää. Toimintaa kukaan ei käytännössä halua, eikä edes pysty seuraamaan ja pankkien esittämät epämiellyttävät kysymykset voi unohtaa kokonaan. Kela raha siirtyy myös sujuvasti ulkomaille ilman, että kukaan kyselee rahojen alkuperästä, tulevasta käyttötarkoituksesta tai poliittisesta vaikutusvallasta ulkomailla.

SSRI LÄÄKITYS

Ampuma-aseita halutaan välineinä laajalti demonisoida tunnepitoisin argumentein, aivan kuin ase itsessään välineenä olisi tappava. Todellisia vaaratilanteita niin potilaille itselleen kuin myös ulkopuolisille tahoille sen sijaan syhtyy mm. erilaisten määrättyjen masennus-/mielialalääkitysten ansiosta. SSRI Stories sivustoilla on yli 6000 tapausta, jotka ovat tulleet esille koskien lääkärien määräämiä SSRI lääkkeitä ja niiden yhteyttä väkivaltaan. SSRI lääkkeet eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät ovat lääkeaineita, joita lääkärit määräävät mm. ahdistuneisuushäiriön, masennuksen, pakko-oireisen häiriön, paniikkikohtausten, bulimian ja sosiaalisen fobian hoitoon.

Masennuslääkkeiden käytöstä varoittavat lääkeviranomaiset lapsilla ja teini-ikäisillä, koska masennuslääkkeet lisäävät itsemurhariskiä. Aikuisten osalta on tilanne paljon huonommin tutkittavissa, koska aikuisten itsemurhat, itsemurhayritykset ja -ajatukset sekä niiden määrät on aliraportoitu ja määriä on jopa pyritty vääristelemään tutkimuksissa. Suomessa ei Suomen Lääkärilehdessä saanut julkaisulupaa pohjoismaisen Cochrane-keskuksen professori ja tutkija Peter Gøtzschen suomennettu käsikirjoitus masennuslääkkeiden aiheuttamasta kohonneesta itsemurhariskistä.

Suomessa halutaan ensijaisesti suojella suurta lääketeollisuutta, joka on globaalisti merkittävä lobbaajataho. Se, että lääkkeiden haittavaikutuksia tuotaisiin avoimemmin esille, ei sovi poliittisesti korrektiin agendaan, ei vaikka lääkkeiden käytön seurauksena tapahtuisi joukkomurhia kuten kouluampumisia, joissa yhdistävä tekijä on nimenomaan mielialalääkkeet. Lääkkeiden osuus tapahtuneeseen halutaan täydellisesti sensuroida ja lääkkeiden osuutta esille tuovat tahot hiljennetään. Fokus kohdistetaan pelkkään välineeseen/välineisiin kuten ampuma-aseeseen tai teräaseeseen ja agenda on, että kunhan kielletään aseet, niin kaikki on taas hyvin valtakunnassa.

Lääkkeet kuuluvat samaan yhden totuuden luokkaan kuin ruokavalioasiat kuten mm, kuuluisa ruokapyramidi. Vaikka väärien suositusten seurauksena yhä useampi sairastaa kakkostyypin diabetestä, ei vapaasti saa tuoda esille diabeteksen hoidon yhtä tärkeintä asiaa, eli ruokavalion merkitystä. Diabetesliitto tuo esille, että kunhan lääkitys on kohdillaan, voi diabteetikko syödä aivan kuten muutkin noudatten suositeltua ruokapyramidia, joka on potilaiden hoidon kannalta osoittautunut vääräksi tavaksi. Lääkäri Antti Heikkilän sivustoilta löytyy erittäin tärkeiden ravinto- ja ruokavalioasioiden lisäksi erittäin mielenkiintoinen blogikirjoitus vuodelta 2014 aiheesta MASENNUSLÄÄKKEET, joka kannattaa ehdottomasti lukea.

Oma lukunsa ovat erilaiset sairaudet, jotka oireiden ja puutteellisten tutkimusten kautta luokitellaan vajavaisesti tai jopa väärin. Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavat pyritään liian usein diagnosoimaan suoraviivaisesti ryhmään masentuneet ja lääkitsemään heitä ko. tautiluokitukseen liittyen pelkästään masennus-/mielialalääkkeillä. Aina masennusta tai ahdistuneisuushäiriötä epäiltäessä tulisi ehdottomasti tarkistaa potilaan kilpirauhasarvot, koska masennus voi syntyä kilpirauhasen vajaatoiminnan seurauksena ja voi korjaantua pelkällä kilpirauhaslääkityksellä.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Metsästäjä lehti 3/2019 TIETOPAKETTI METSÄSTÄJILLE

Valtiovarainministeriö: https://vm.fi/digitalisaatio

SSRI Stories: https://ssristories.org

Antti Heikkilän Blogi: https://www.anttiheikkila.com/blogi/masennuslaakkeet/