PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 52

EUROOPPALAISTEN UHKAKUVAT

EU-vaalien alla tehty kysely toi kiistatta esille, että radikaali islam pelottaa europpalaisia enemmän kuin ilmastonmuutos. Suomalaisten mielestä eurobarometrissa mitattuna EU:n suurimmat ongelmat ovat terrorismi ja maahanmuutto, eikä siis esimerkiksi laajalti hypetetty ilmastonmuutos. On selvä tosiasia, että Euroopan tapahtumien ja negatiivisen kehityksen johdosta eri kansalaisryhmien huolet tulevaisuudesta ja turvallisuudesta ovat nousseet esille laajalti, vaikka asian todellista tilaa on pyritty piilottamaan aktiivisesti ns. valtamedioissa. Ilmastonmuutos hysteriaa on pyritty tuomaan esille voimakkaasti ja laajalla rintamalla nimenomaan siksi, että varsinaiset kansalaisten jokapäiväiseen elämään sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat ja uhkakuvat saataisiin siten lakaistua taka-alalle.

Euroalueen kansalaisten tyytymättömyys, suurtyöttömyys, talouden kasvumenetykset, epävarmat työsuhteet ja kotitalouksien talousvaikeudet ympäri Eurooppaa ovat aikaan saaneet kasvavan määrän eurooppalaisia, jotka ovat tyytymättömiä nykytilaan. Euroalueen toimeentulo- ja talousvaikeudet, taloudellinen epävarmuus ja eriarvoisuuden kokeminen ovat tuoneet uusia protestiliikkeitä kuten Keltaliivit, jotka ovat nyt jo 29 viikon ajan marssineet pitkin Eurooppaa. Tyytymättömyyden ja eriarvoisuuden takana ovat EU:n komission toimien negatiiviset vaikutukset ja siksi kansa on noussut protestoimaan. Kuilu vallanpitäjien ja kansan välillä on kasvanut vuosi vuodelta ja kansalaisten luottamus perinteisiin valtapuolueisiin on pahasti rapautunut.

Asiassa on syytä keskittyä olennaiseen eli tosiasialliseen syy- ja seuraussuhteeseen eli kenen/keiden etu on ja mistä syystä, että aiemmin vahvat kansallisvaltiot ajetaan alas, Eurooppa on kaaoksessa ja hajaantuu vastakkaisiin eri leireihin. Tahot, joiden etu ja intressi ovat kyseessä ovat myös Euroopan hajaannuksen taloudellisia tukijoita. Suomen Uutisten artikkeli Tosielämän Kela Gold – Anonyymejä Mastercardeja jaettu yli kahdelle miljoonalle Eurooppaan laittomasti maahan tulleelle , yhteisarvo yli 1,5 miljardia euroa tuo esille Mastercardin toimitusjohtajan ja George Soroksen yhteistyösopimuksen, jolla Soros sitoutui investoimaan 500 miljoonaa dollaria hankkeisiin, jotka tarjoaisivat ratkaisuja siirtolaisten ja pakolaisten kohtaamiin haasteisiin.

Kyseessä on vetovoimatekijöiden tarjoaminen parempaa elintasoa lupaamalla sekä vastikkeetonta rahaa jakamalla, joilla keinoilla toteutetaan elintasopakolaisten houkuttelu Eurooppaan. Kuvio mahdollistuu, koska päättäjät ovat lähes kritiikittä hyväksyneet tilanteen. Kunhan pyramidin alataso eli suoritusportaan poliitikot ja virkamiehet pyrkivät kuuliaisesti ajamaan oman maansa kansalaisille vahingollista EU agendaa, saavat he oman osansa eli mahdollisuuden toteuttaa itselleen työ-/tulotason taakaamisen ja yhä parempia ”hillotolppia”. EU kansalaisia perusoikeuksista riisuvia hankkeita perustellaan järjestäytyneellä rikollisuudella ja terrorismilla, eikä tämä tietenkään olisi mahdollista ilman järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin sallittua rantautumista Eurooppaan.

Järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan nimissä Suomessa on ajettu läpi kansalaisten perusoikeuksien kannalta tuhoisaa lainsäädäntöä kuten siviilitiedustelulaki ja ampuma-aselaki ja linja tulee edelleen jatkumaan samoilla perusteilla. Samoja perusteita on käytetty EU:n rahanpesun ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvissä toimissa ja toimet ovat kohdistuneet jälleen kerran ihan tavallisiin kansalaisiin, ei siis varsinaisiin kohderyhmiin eli rikollisiin. Ainoat tahot, joiden hyväksi toimet poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi käytännössä ovat toteutuneet ovat rikolliset, joiden toiminta on entistä turvallisempaa, kun virkamiehet keskittyvät tavallisen kansan valvontaan ja kyttäämiseen sen sijaan, että kohderyhmänä olisivat oikeat rikolliset. Mikä sen parempaa kotiin tunkeutuvan, aseella varustetun rikollisen työturvallisuuden kannalta voisi olla kuin se, ettei vastassa ole odotettavissa aseellista vastarintaa?

TUHOISA TULOREKISTERI

Tulorekisteriä markkinoitiin mm. siten, että sen tarkoitus on karsia harmaata taloutta ja sosiaalietuuksien väärinkäyttöä. Byrokratian lisääminen tulorekisterin kautta on kuitenkin jo nyt osoittautunut pienille mikroyrityksille ja erilaisille yhdistyksille ja seuroille kuten ampuma- ja metsästysseuroille varsin tuhoisaksi. Usein tulorekisterin ylläpitoon ja päivittämiseen tarvitaan kallis ulkopuolinen tilitoimisto, jotta kaikki menee varmuudella oikein ja ilman jälkiseuraamuksia, koska vastuutaho on ilmoituksen tekijä. Uudistuneen tietosuojalain (GDPR) myötä ei sallita myöskään rekisterin pitämistä yksittäisistä ihmisistä, joten henkilötunnukset on pyydettävä jokaiseen tapahtumaan aina uudelleen ja hävitettävä aina ilmoituksen jälkeen.

Tulorekisteriä perustellaan automaatioon tähtäävänä hankkeena, jonka tuli vähentää työmäärää. Työmäärä ja ohjelmistokustannusten määrä palkanmaksajien sekä tilitoimistojen osalta on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti aikataululliset velvoitteet ja kiire ilmoitusvelvollisuuden osalta ovat kiristyneet entisestään, koska viiden päivän ilmoitusaika on kohtuuttoman lyhyt. Tilitoimistoalan ammattilaiset ovat arvioineet, että tulorekisterin myötä palkkailmoitusten määrä on jo nyt jopa viisinkertaistunut aiempaan verrattuna, järjestelmä on ruuhkautunut, eivätkä edes rajapinnat toimi. Mikroyritysten aiemmin muutaman vuosittaisen ilmoituksen sijaan nyt pitää ilmoituksia tehdä jopa 40 vuodessa eli on täysin kiistatta selvää, että työmäärä, hallinnollinen taakka ja byrokratia lisääntyivät kohtuuttomasti, kustannuksista puhumattakaan.

Tulorekisterin avulla tiedon tuottamisen velvollisuus on siirretty tosiasiallisesti valtiolta ilmaiseksi pienille toimijoille eli työtaakka on valtiolta ns. ulkoistettu. Tulorekisteriä mainostettiin, että se helpottaa elämää ja jää aikaa muuhunkin, mutta hankkeen myötä on käynyt juuri päinvastoin, ellei kyse ollut siitä, että se, jonka elämä helpottuu ja työmäärä vähenee on virkamies. Vapaaehtoisen sektorin toimintaa on hankaloitettu huomattavasti, eikä laskelmissa ole tuotu esille, kuinka paljon verotuloja säästetään ja virkamieskuntaa voidaan vähentää, kun aiemmin valtion virkamiesten tekemä työ ja siitä johtuvat kustannukset ulkoistettiin suoritusten maksajille ja tilitoimistoille. Kaikki pienet tarkastupalkkiot, verottomat kulukorvaukset, verottomat kilometrikorvaukset yms. on päivitettävä nopeasti tulorekisteriin ja jokaisen pienenkin verollisen palkkion saajan tulee toimittaa maksajalle verokorttinsa aina uudelleen.

Useat eri pienet vapaaehtoissektorin toimijat ovat jo tehneet päätöksen, että työt tehdään jatkossa talkootöinä ilman palkkioita ja jopa tavarapalkinnoista on kieltäydytty. Moni vapaaehtoiseen työhön osallistunut on ilmaissut, että kieltäytyy ottamasta vastaan mitään palkkiota ja tavarapalkkiota, koska niiden vastaanottamiseen liittyvistä toimista on tullut kohtuuttoman suuri työmäärä ja kustannusrasite sekä organisaatiolle, että palkkion saajalle itselleen. Esimerkiksi kun yksi huoltaja lähtee junioreille kuskiksi urheiluseuran kilpailureissulle, on seuran ilmoitettava verovapaat kilometrikorvaukset tulorekisteriin. Missä on vapaaehtoissektorin resurssit tähän ja miten verovapaiden korvausten nopeutetussa aikataulussa ilmoittaminen karsisi harmaata taloutta?

Tulorekisteri on suunniteltu suurten yritysten mahdollisuuksien ja valmiiksi käytössä olevien taloushallinnon osaajien ja ohjelmistojen pohjalta. Pienten makroyritysten sekä erilaisten vapaaehtoissektorin toimijoiden osalta tilanne on täysin kohtuuton ja edellyttää huomattavia lisäresursseja henkilöstön, ohjelmistojen ja tietotekniikan osalta. Tilanne on jo nyt johtanut siihen, että yhä useampi kieltäytyy ottamasta vastaan vapaaehtoistehtäviä, koska toimenpiteet edes pienen tarkastuspalkkion saamiseksi ovat kohtuuttomia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, oliko hankkeen tärkein päämäärä lopettaa vapaahtoistyö ja pienten mikroyritysten toiminta ja keskittää kaikki toiminta kunkin alan suurille toimijoille sekä ylikansallisille yhtiöille.

Minna Helin

pääsihteeri

LÄHTEET:

Suomen Uutiset: https://www.suomenuutiset.fi/tosielaman-kela-gold-anonyymeja-mastercardeja-jaettu-yli-kahdelle-miljoonalle-eurooppaan-laittomasti-maahan-tulleelle-yhteisarvo-yli-15-miljardia-euroa/