PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

POLIISIN RAJALLISET RESURSSIT

Nykyinen hallitus vaatii poliisin organisaatiolta venymistä mahdottomiin työsuorituksiin huomioimatta poliisikunnan miehistövajetta. Verrattaessa eri Euroopan valtioiden poliisin miehistön määrään per 100.000 asukasta Suomi on ehdottomasti vajaamiehitetty. Suomen suuri pinta-ala edellyttää poliisin näkyvyyttä ja saatavuutta koko Suomen alueella, ei ainoastaan suurissa kaupungeissa, joten ”jotain pitäs tehrä” ja pian! Uudenmaan maakunnan eristys aiheutti mittavan miestyövuosien kohdentamisen valvontaan, mikä oli pois normaalista poliisityöstä ja aiheutti siten painetta tekemättömien töiden odottaessa tekijöitä. Ministerien on omassa ”norsunluutornissa” helppoa tehdä päätöksiä, joiden seurauksia joudutaan myöhemmin paikkailemaan ja selittelemään.

Aseluvanhaltijoiden kannalta poliisipalvelut on ajettu minimiin ja ongelmana oleva ampuma-aserekisteri on edelleen toimimaton. Lainsäädäntöä on komission vaatimuksista jatkuvasti kiristetty, mutta samalla on jätetty huomiotta poliisin ja kansalaisten huoli mahdollisista perusoikeuksien loukkauksista lakien liian nopean implementoinnin seurauksena ilman vaikuttavuusarvioita. Euroopan Unioni on Suomen erityisolosuhteet jättänyt täysin huomioimatta, joten jäsenyys EU:ssa on ainoastaan lisännyt kansalaisten eriarvoisuutta ja suurten valtioiden vaikutusvaltaa lainsäädännössä. Perustuslain tulkinta on jätetty ns. ”perustuslakiasiantuntijoiden” kuten Martin Scheinin osaamisen varaan, eikä voi välttyä vaikutelmalta, että entinen kommunisti ymmärtänee hyvin vähän perusoikeuksista.

Perustuslakituomioistuin syrjäyttäisi nopeasti tarpeettomat ja lähinnä valtiota palvelevat hallinto-oikeudet, joten suoranaista säästöä syntyisi ja samalla perusoikeuksien tarkastelu voitaisiin myös poistaa poliittiselta perustuslakivaliokunnalta eduskunnassa. Viranomaisilla kuten myös kansalaisilla tulee olla selkeä käsitys tarkkarajaisten lakien ja asetusten velvoittavuudesta, jolloin myös tarpeeton lakien tulkinta voidaan jättää historiaan. Lakien vaikeaselkoisuus ja voimaantulo ilman riittävän pitkää siirtymäaikaa on jo havaittu ampuma-aselain muutoksien yhteydessä vuodesta 2011. Sama vauhti jatkuu EU:n komission syöttäessä jäsenvaltioiden noudatettavaksi lisää direktiivejä implementoitaviksi kansallisiin lakeihin lähes kaikista elämänalueista.

Jahtikautta tulee varjostamaan Covid-19 ja erityisen ongelmaisena pidetään Maa- ja Metsästalousministeriön asetusluonnosta siirtää vuonna 2017 ammutun hirvikokeen voimassaoloaika jatkumaan automaattisesti tulevan hirvenmetsästyskauden yli. Kolmen vuoden välein suoritettava koe on nykyisin varsin helppo, sillä ammunta suoritetaan tuelta seisovaan maaliin ja jokainen aseensa tunteva metsästäjä kykenee suoriutumaan kokeesta verrattuna aikaisempaan liikkuvan hirven ampumakokeeseen. Metsästys on vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, joten hirven ammuntakoe perustuu siihen, että sillä varmistetaan metsästykseen käytettävän aseen olevan koetta ampuvan henkilön ja että hän tuntee, sekä hallitsee aseenkäsittelyn. Covid-19 ei estä kokeen suorittamista, koska kokeet on mahdollista toteuttaa turvajärjestelyin.

Nykyisen hallituksen mahdollisuudet lisätä poliisin resursseja ovat erinomaiset mikäli halua on, mutta ongelmana on lähes rajaton halu työntää suomalaisten veronmaksajien rahoja epämääräisiin YK:n kehitysapuprojekteihin Afrikkaan! Suomi ei voi toimia koko maailman pelastajana Covid-19 viruksen tuhotessa taloudellisia ja inhimillisiä resursseja maassamme ja siksi nyt on katsottava kotimaan asiat ensin ja vasta talouden päästessä kuntoon varovaisesti tulee arvioida Suomen todelliset resurssit. Poliisi on osa yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeää toimintoa ja poliisin tehtävä on myös ennalta estää rikoksia tapahtumasta ja selvittää jo tehdyt rikokset. Poliisin resursseista tinkiminen on kansalaisten maksamien verorahojen väärinkäyttöä ja siitä on vastuussa istuva hallitus ”teletapit”!

LAMAN LAPSET HALLITUKSESSA

Lapsuutensa ja nuoruutensa 1990-luvun Suomessa eläneet muodostavat nykyisen kriisiaikaisen hallituksen ja heidän toimiensa seurauksena tulemme kokemaan vielä 1990-luvun lamaa pahemman ajanjakson Suomen taloudessa. Samaan aikaan yritetään pelastaa ihmishenkiä rajoitustoimilla, joiden vaikutuksista talouteen ei ole hallituksella avustajineen minkäänlaista käsitystä. Kansalaisille tiedottaminen hoidetaan pääosin naisista koostuvan ”viisikon”; Sanna Marin, Maria Ohisalo, Li Andersson, Katri Kulmuni ja Anna-Maja Henriksson pönöttäessä TV kameroiden edessä ja joskus viisikon lisäksi esiintyy myös muita naisministereitä. Maskuuliininen toksisuus on tehokkaasti poistettu naisten ”mainospätkistä”, joten kriisin hoito on ilmiselvästi naisten vastuulla.

Laman lapsina nykyhallituksen ministerit ovat lähes koko elämänsä eläneet Euroopan Unionin hallinnolle alistettuna ja heidän tietonsa itsenäisestä Suomesta ovat hyvin hatarat tai täysin olemattomat, kuten myös useimmilla heitä haastattelevilla toimittajilla. Pankkikriisiin johtaneet toimet olivat Mauno Koiviston ”konklaavin” toimenpiteiden tulosta. Suomi oli 1980-luvulla vasta kyennyt saavuttamaan ja joissakin tapauksissa jopa ohittamaan Ruotsin talouden, mutta Suomen saattaminen Euroopan Unionin jäseneksi oli mahdollista ainoastaan tuhoamalla kukoistava talous ja saattamalla mahdollisimman monta yritystä suoritustilaan, sekä aiheuttamalla massatyöttömyys.

On suorastaan liikuttavaa lukea Esko Ahon, Mauri Pekkarisen, Iiro Viinasen ja Pertti Salolaisen muisteluja heidän ”sankarillisista” yrityksistään saada Suomeen lainarahaa kun korkotaso oli nostettu ulkomaisen luototuksen vuoksi ylikorkeaksi. Esko Ahon hallituksen toimet hakea jo 1992 EU:n jäsenyyttä Eduskunnan tietämättä oli valtiopetos ja ko. hallitus olisi tullut saattaa syytteeseen valtiopetoksesta. Pankkien pelastaminen oli tärkeämpää kuin yritysten ja niiden takaajina olleiden henkilöiden omaisuuden, sekä hengen turvaaminen. Sama tulee toistumaan ”Laman Lapsien Hallituksen” toimesta, sillä mitään ei ole opittu edes 30 vuodessa. Koiviston ”konklaavin” toimet vaikuttavat vielä vanhojen ihmisten muistissa ja onneksi asiat ovat varsin hyvin kirjattuna!

Raha on aina velkaa ja korko on tehokkain keino saattaa yritykset, sekä koko kansa maksamaan hallituksen virheellisten toimenpiteiden lasku. Pankkikriisin seurauksista ovat maksaneet ”Laman Lapsien” vanhemmat ja erityisesti ns. suuret ikäluokat, joista osalla on vielä perinnässä Suvi-Anne Siimeksen (vas) ministerinä vuonna 2000 Aktiv Hansalle ”myymät” 76.000 velallista koskevat saatavat n. 5 % niiden alkuperäisestä arvostaan. Osa velallisista olisi mielellään maksanut velkansa vähennettynä viiden prosentin arvoon ja siten päässyt eroon löyhässä hirressä roikkumisesta. Suomalaisia poliitikkoja ei ole kiinnostanut erityisemmin suomalaisten hyvinvointi, ainoastaan pankkien pelastaminen, eikä voi välttyä vaikutelmalta, että niin tapahtuu myös vuonna 2020.

Valtiona Suomen tulisi palata mieluummin niukkuuden aikaan, jolloin Suomen Pankki painatti setelipainossaan Suomen Markan setelit ja metallirahamme. Oma raha, vaikka se olisi kelluva, on aina parempi kuin kansainvälisten keinottelijoiden hallinnassa oleva vieras valuutta kuten euro. Jokaisessa maassa on armeija ja toivottavasti Suomessa armeija on Suomen Armeija, ei USA:n tai Venäjän. Lainsäädäntövalta on oltava Suomen kansalla kansanäänestysten kautta ja Suomessa tulee noudattaa ainoastaan Suomen Perustuslakia, joka oli voimassa ennen vuotta 2000. Suomen tulee palata takaisin itsenäisten valtioiden joukkoon ja hylätä kansalaisille vahingollinen globalisaatio. Kaikki käskytys YK:n tai EU:n taholta tulee jättää omaan arvottomuuteensa ja Suomen tulee pitää huolta ainoastaan Suomen kansasta omilla ehdoillaan. Vain me voimme itse auttaa itseämme, ei kukaan muu!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja